Apie musDarbo tvarkos taisyklės

Priedas prie Kolektyvinės sutarties Nr.5.1.

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

                                                                                                                            

1.              BENDROJI DALIS

1.1.  UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ (vėliau Bendrovė) darbo tvarkos taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, bei kitais teisiniais norminiais dokumentais, reguliuojančiais darbo santykius. Šios taisyklės visiems Bendrovės darbuotojams nustato bendras elgesio normas ir numato atsakomybės rūšis už jų nesilaikymą. Vadovaudamasis darbo tvarkos taisyklėmis kiekvienas padalinys papildomai gali pasirengti tvarkas, taisykles pagal padalinio darbo specifiką ir privalo vadovautis Bendrovės specialistų paruoštomis ir patvirtintomis instrukcijomis, metodiniais nurodymais darbo organizavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tiek kiek jos liečia padalinio darbuotojų veiklą. Papildomos instrukcijos ir metodiniai nurodymai vienodai privalomi vykdyti, kaip ir darbo tvarkos taisyklės tiems darbuotojams, kurie dirba jų taikymo aplinkoje ir yra su jomis supažindinti.

1.2. Padalinių paruoštos tvarkos ar taisyklės negali prieštarauti Bendrovėje patvirtintoms instrukcijoms ir metodiniams nurodymams.

2.  DARBO SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Priimamas į darbą asmuo įmonės administracijai turi pateikti:

2.1.1. tapatybės kortelę ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2.1.2. socialinio draudimo pažymėjimą, jei toks asmeniui jau buvo išduotas;

2.1.3. išsilavinimą, profesinį pasirengimą patvirtinančius dokumentus;

2.1.4. vaikų gimimo liudijimus;

2.1.5. privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą;

2.1.6. kitus dokumentus, kuriuos teisėtai pateikti reikalauja norminiai teisės aktai ir/ar darbdavys.

2.2. Priimant į darbą, su darbuotoju dviem egzemplioriais sudaroma rašytinė darbo sutartis, kurią pasirašo Darbdavio įgaliotas asmuo ir darbuotojas. Vienas sutarties egzempliorius turi būti atiduotas darbuotojui. Visi pakeitimai ir papildymai daromi dviem egzemplioriais, kurių vienas atiduodamas darbuotojams.

2.3. Kartu su darbo sutarties egzemplioriumi darbuotojui įteikiamas darbo pažymėjimas. Darbuotojas privalo turėti darbo pažymėjimą darbo vietoje, jei tai leidžia darbo specifika, ir, prireikus, pateikti kontroliuojantiems asmenims. Kitais atvejais darbo pažymėjimas saugomas darbuotojo asmeninių daiktų laikymo vietoje. 

3.              DARBO LAIKAS

3.1. Bendrovės padaliniuose darbo ir poilsio režimas įteisinamas darbo (pamainų) grafikais, kuriuos tvirtina administracija, suderinusi su Profesine sąjunga.

3.2. Darbo trukmė darbuotojams Bendrovėje yra 40 val. per savaitę.

3.3. Į darbo laiką įskaitomas:

3.3.1.  Įrankių, darbo vietos, apsaugos priemonių paruošimas ir sutvarkymas;

3.3.2. Tarnybinės komandiruotės, tarnybinės kelionės į kitą vietovę laikas;

3.3.3. Pertraukos darbe, pagal norminius teisės aktus įskaitomos į darbo laiką;

3.3.4. Privalomųjų medicininių apžiūrų laikas;

3.3.5. Stažuotė, kvalifikacijos kėlimas darbovietėje ar mokymo centruose;

3.3.6. Prastovos laikas.

3.3.7. Nušalinimo nuo darbo laikas, jei darbuotojas privalo laikytis nustatytos darbovietėje tvarkos;

3.3.8. Kiti norminių teisės aktų nustatyti laikotarpiai.

3.4. Nepertraukiamoje gamyboje ir darbuose, kur dėl gamybinių, techninių ir kitų sąlygų negalima taikyti konkrečiai darbuotojų kategorijai nustatytos kasdieninės ar kassavaitinės darbo laiko  trukmės, numatyta tvarka įvedama suminė darbo laiko apskaita.

3.4.1. Suminė darbo laiko apskaita taikoma:

3.4.1.1.Bendrovės nepertraukiamai dirbančiuose padaliniuose;

3.4.1.2.atskiruose padaliniuose su pertraukiamu darbo dienos (pamainos) režimu;

3.4.1.3.darbuose, kur dėl gamybinių, techninių, technologinių ir kitų sąlygų negalima laikytis konkrečiai darbuotojų kategorijai nustatytos dienos ar savaitės darbo trukmės.

3.4.2. Darbo laiko trukmė per apskaitinį laikotarpį neturi viršyti darbuotojų kategorijai nustatyto darbo valandų skaičiaus.

3.4.3. Esant suminei darbo laiko apskaitai, negali būti dirbama daugiau kaip keturiasdešimt aštuonias valandas per savaitę ir dvylika valandų per darbo dieną (pamainą). Apskaitinio laikotarpio trukmė - keturi mėnesiai.

3.4.4. Jeigu suminiu darbo laiko apskaitiniu laikotarpiu viršijamas tai darbuotojų kategorijai nustatytas darbo valandų skaičius, darbuotojams, jų pageidavimu, sutrumpinama darbo diena/pamaina arba suteikiama poilsio diena ar papildomai apmokama kaip už viršvalandinį darbą. Jeigu suminės darbo laiko apskaitos laikotarpiu darbuotojas dėl nuo darbdavio priklausančių priežasčių dirba mažiau, negu tai darbuotojų kategorijai nustatytas darbo valandų skaičius, už faktiškai dirbto laiko ir nustatyto darbo laiko skirtumą yra apmokama kaip už prastovą.

3.4.5. Padalinių, kuriuose bus įvedama suminė darbo laiko apskaita, ir darbų sąrašas (PRIEDAS Nr. 3.1) suderinamas su Profesine sąjunga Bendrovėje bei įteisinamas Bendrovės vadovo įsakymu.

3.5. Darbo dienų skaičius per savaitę, darbo ir poilsio laiko paskirstymas per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, taip pat kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga, pertrauka pailsėti ir pavalgyti nustatoma darbo (pamainų) grafikuose, kuriuos tvirtina administracija, suderinusi su įgaliotais profesinių sąjungų atstovais.

3.6. Darbo (pamainų) grafikai skelbiami viešai Bendrovės ir jos padalinių informaciniuose stenduose ne vėliau kaip prieš vieną savaitę iki šių grafikų įsigaliojimo.

3.7. Bendros poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis. Darbuotojų, kurie dirba pamainomis, poilsio dienos numatomos darbo grafike. Darbuotojų, kurie dirba šeštadieniais ir sekmadieniais, poilsio dienos planuojamos taip, kad kiekvienas darbuotojas kartą per savaitę turėtų dvi poilsio dienas iš eilės.

4. PERTRAUKOS POILSIUI

4.1. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti suteikiama ne vėliau kaip po keturių darbo valandų. Pertraukos trukmė ne trumpesnė kaip trisdešimt minučių. Konkrečių darbuotojų pertraukų pradžia ir trukmė nustatoma darbo grafikuose. Jei darbo grafikuose nėra nustatytas konkretus pertraukos laikas, tuomet jis kiekvienu atveju privalo būti suderintas su tiesioginiu vadovu. Pertraukos metu galima palikti darbo vietą. Pertrauka pavalgyti ir pailsėti į darbo laiką neįskaitoma.

4.2. Kasdieninio nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) trukmė negali būti trumpesnė kaip vienuolika valandų iš eilės.

4.3.  Savaitės nepertraukiamasis poilsis turi trukti ne mažiau kaip trisdešimt penkias valandas.

Savaitės poilsis suteikiamas kiekvienai darbuotojų grupei (ar darbuotojui individualiai) pagal darbo (pamainų) grafikus.

4.4.  Specialiųjų pertraukų suteikimo tvarka:

4.4.1. 10 minučių trukmės pertraukos po kiekvienos dirbtos 1,5 (pusantros) valandos darbo šaltoje aplinkoje per visą darbo dieną/pamainą šiltoje patalpoje;

4.4.2. 5 minučių trukmės pertraukas po kiekvienos darbo valandos su kompiuteriu per visą darbo dieną/pamainą.

4.4.3. Gamybos darbuotojams, dirbantiems nepertraukiamą konvejerinį darbą (kai konvejerio darbas yra nestabdomas), skiriama viena 10 minučių trukmės pertrauka ne anksčiau kaip po dviejų valandų nuo darbo pradžios ir viena 10 minučių pertrauka antroje darbo dienos pusėje. Tokios  specialios pertraukos suteikiamos pakaitiniu būdu. Darbuotojų eiliškumą pasinaudoti specialia pertrauka nustato pamainos koordinatorius (arba kitas tiesioginis vadovas).

4.4.4. Gamybos darbuotojams, kurių atliekamas darbas yra pertraukiamas, tačiau susijęs su įtampa ar padidėjusiu fiziniu krūviu, taip pat skiriamos dvi 10 minučių trukmės pertraukos. Pertraukos paprastai suteikiamos po 2 valandų nuo darbo pradžios ir po 2 valandų po pietų pertraukos. Siekiant užtikrinti procesų užbaigtumą ar užkirsti kelią bet kokių nukrypimų nuo užduočių vykdymo grafiko, pertraukų laikas gali būti koreguojamas vadovo sprendimu apie tai žodžiu informuojant darbuotojus.

4.5. Specialiųjų pertraukų suteikimo tvarka numatyta darbo grafikuose.

5. LEIDIMŲ SISTEMA

5.1. Į Bendrovės teritoriją, dėl vykdomos veiklos higienos reikalavimų ir siekiant apsaugoti įmonės turtą bei palaikyti tvarką, ribojamas įėjimas ir įvažiavimas leidimų sistema.

5.2. Į Bendrovės gamybos padalinių teritoriją darbuotojai įleidžiami tik su darbo pažymėjimais arba su vienkartiniais leidimais.

5.3. Bendrovės dirbantieji, įeidami į teritoriją, privalo darbo pažymėjimo pagalba registruotis  elektroninėje įėjimo į teritoriją sistemoje. Jei darbuotojas užmiršo pasiimti su savimi darbo pažymėjimą ar jo darbo pažymėjimas išsimagnetino, ar buvo kitaip sugadintas, į teritoriją yra įleidžiamas tik pateikus apsaugos darbuotojui asmens dokumentą. Tuo atveju, jei darbuotojas neturi su savimi asmens dokumento, jo tapatybę gal patvirtinti tiesioginis vadovas, atvykęs į praėjimo į Bendrovės teritoriją punktą.

5.4. Darbo pažymėjimo sugadinimo atveju, darbuotojai privalo Bendrovėje nustatyta tvarka nedelsiant kreiptis į personalo skyrių dėl naujo darbo pažymėjimo išdavimo.

5.5. Darbuotojas, pametęs darbo pažymėjimą, privalo apie tai skubiai pranešti personalo skyriui ir pasirūpinti, kad jam būtų išduotas naujas darbo pažymėjimas.

5.6. Draudžiama darbo pažymėjimą perduoti bet kokiam kitam asmeniui arba naudotis kito darbuotojo darbo pažymėjimu.

6. DARBUOTOJO ELGESIO TAISYKLĖS

        Siekiant užtikrinti saugias darbo sąlygas ir tinkamą darbuotojų elgesį bei atsakomybę už savalaikį darbo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, nustatomos šios visuotinai priimtinos gero ir saugaus elgesio normos.

6.1. Darbdavys įstatymų nustatyta tvarka užtikrina Bendrovės darbuotojams sveikas ir saugias  darbo sąlygas, o  Darbuotojai įsipareigoja  laikytis  saugos darbe  reikalavimų:

6.1.1. Bendrovės teritorijoje draudžiama laikyti, vartoti ar platinti narkotines ir svaiginančias medžiagas, išskyrus gydytojo receptu skirtus vaistus, kuriuos vartojant leista dirbti.

6.1.2. Į Bendrovės teritoriją draudžiama įeiti, joje būti ar dirbti neblaiviam. Darbuotojas privalo, direktoriaus įsakymu paskirtiems dėl neblaivumo darbe prevencijos komisijos nariams pareikalavus, atlikti tyrimą alkotesteriu. Darbuotojo reikalavimu, tyrimą darbuotojui atlikti gali medicinos įstaigos, esančios įmonėje darbuotojas (med. punkto slaugytojas). Atsisakymas atlikti tokį tyrimą, vertinamas, kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas.

6.1.3. Privaloma laikytis visų saugos darbe taisyklių ir reikalavimų. Apie pastebėtus saugos darbe pažeidimus ar pavojų darbo vietoje, darbuotojas privalo nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui. Kiekvienam darbui atlikti būtina turėti atitinkamą leidimą, pažymėjimą, jei to reikalauja LR teisės aktai.

6.1.4. Pertraukų pailsėti ir pavalgyti bei specialių pertraukų metu leidžiama rūkyti tam skirtose vietose ar pažymėtose skiriamaisiais ženklais “Rūkymo vieta“. Nuorūkas ir rūkymo metu susidariusias atliekas privaloma mesti į joms skirtą šiukšlių dėžę.

6.1.5. Darbo vietoje privaloma dėvėti darbo drabužius, avalynę ir turėti asmenines saugos priemones tai darbo vietai ir pareigybei. Baigus darbą, darbo drabužius, avalynę privaloma palikti tam skirtoje spintelėje. Iš Bendrovės teritorijos draudžiama išsinešti darbo drabužius, avalynę bei su jais išeiti iš Bendrovės teritorijos.

6.1.6. Draudžiama darbuotojui dirbti pasibaigus darbų saugos ir sveikatos pažymėjimų galiojimo laikui.

6.1.7. Draudžiama nuslėpti ar nepranešti apie nelaimingą atsitikimą, gamybinį nesklandumą ar avariją, kurioje darbuotojas dalyvavo ar jį matė.

6.1.8. Draudžiama darbuotojui dirbti nepasitikrinus sveikatos Bendrovėje nustatyta tvarka.

6.1.9. Bendrovės maisto gamybos, maisto prekybos padaliniuose privaloma laikytis nustatytų tai darbo vietai higienos ir kitų vidaus dokumentų bei instrukcijų reikalavimų.

6.2. Pagarbus elgesys su kolegomis, vadovais, pavaldiniais, klientais ir Bendrovės svečiais yra vienas iš svarbesnių mūsų verslo sėkmės garantų, todėl:

6.2.1. Draudžiami veiksmai ir elgesys, suprantami kaip gąsdinimas, priekabiavimas, agresijos ar muštynių provokavimas, religinių įsitikinimų, nepriimtinų kitiems, primygtinis/nuolatinis propagavimas darbe.

6.2.2. Draudžiama keiktis ir vartoti įžeidžiančius bei žeminančius žmogaus orumą žodžius, skirtus kitam darbuotojui ar šiaip sakomus kitų asmenų akivaizdoje.

6.2.3. Draudžiamas kyšininkavimas, komisinių ar kitokių piniginių išmokų siūlymas ar ėmimas, siekiant asmeninės naudos.

6.2.4. Draudžiamas bet koks diskriminuojantis asmenį elgesys, nukreiptas į jį dėl rasės, tautybės, lyties, religinių, politinių įsitikinimų, priklausymo organizacijoms, dėl sveikatos ar neįgalumo.

6.2.5. Draudžiama nepagarbiai elgtis Bendrovėje esančių asmenų atžvilgiu, Bendrovės teritorijoje spręsti ginčus, nesusijusius su darbu.

6.2.6. Klientams, verslo partneriams ir visuomenei labai svarbus Bendrovės įvaizdis, todėl darbuotai privalo pasirūpinti tvarkinga ir tinkama verslo aplinkai apranga bei laikytis Bendrovėje nustatytų reikalavimų aprangai.

6.2.7. Iš darbuotojų ir ypač iš vadovų prašoma kultūringo elgesio ne tik darbe, bet ir Bendrovės organizuojamuose renginiuose.

6.2.8. Kiekvienas iš mūsų turime tinkamai atstovauti  Bendrovę viešais pasisakymais.

6.3. Darbdavys ir Profesinė sąjunga sutaria, jog netoleruos bet kokio darbuotojų nesąžiningo elgesio, aplaidaus darbinių funkcijų ir įsipareigojimų vykdymo, todėl:

6.3.1. Draudžiama tyčia gadinti įmonės ar kitų asmenų turtą. Draudžiama be priežiūros ar neatsakingai palikti patikėtą Bendrovės materialųjį turtą, dėl ko jis galėtų būti prarastas ar sugadintas.

6.3.2. Draudžiama vogti ar bandyti pasisavinti įmonės turtą. Draudžiama be leidimo imti kitų darbuotojų asmeninius daiktus.

6.3.3. Draudžiamas aukštesnio vadovo teisėtų nurodymų nevykdymas arba atsisakymas juos vykdyti be pateisinamos priežasties.

6.3.4. Privaloma laikytis darbo grafiko.

6.3.5. Draudžiama vėluoti į darbą arba palikti darbo vietą be vadovo leidimo, neatvykti į darbą be pateisinamos priežasties.

6.3.6. Kiekvienas darbuotojas atsakingas už savalaikį kvalifikacinių ir saugos darbe egzaminų išlaikymą/perlaikymą . Jei darbuotojas neišlaiko minėtų egzaminų nustatytu laiku, jis privalo perlaikyti egzaminus Bendrovėje nustatyta tvarka. Darbuotojui pakartotinai neišlaikius egzamino nustatytu laiku, Darbdavys pasilieka teisę spręsti klausimą dėl darbuotojo tinkamumo  užimamoms pareigoms. Toks faktas yra pagrindas atleisti darbuotoją iš darbo, kaip neturintį reikiamos kvalifikacijos.

6.3.7. Jei darbuotojas dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo neatvyksta į darbą, tai jis nedelsiant privalo apie tai informuoti tiesioginį vadovą.

6.3.8. Draudžiama viršyti nustatytas atsakomybių ribas ir įgaliojimus.

6.3.9. Bendrovės teritorija, jos administracinės, gamybinės, sandėliavimo ir kitos patalpos yra stebimos vaizdo kameromis, siekiant užtikrinti darbuotojų, turto saugumą.

6.3.10. Draudžiamas be išankstinio administracijos leidimo literatūros platinimas, agitavimas ar bet kokio pobūdžio prekyba. Agitacija nelaikoma siūlymas stoti į Profesinę sąjungą.

6.3.11. Darbuotojas yra atsakingas už savalaikį teisingų duomenų pateikimą Darbdaviui.

6.3.12. Privaloma tinkamai ir laiku vykdyti savo pareigas, numatytas pareiginiuose nuostatuose ir kitus teisėtus vadovo nurodymus.

6.3.13. Esant įtarimui, kad darbuotojas vagia ar bando pasisavinti Bendrovės turtą, taip pat kitų darbuotojų asmeninius daiktus, įsinešti/išnešti iš Bendrovės teritorijos neleistinus daiktus, yra galima tokio asmens ir jo turimų daiktų fizinė apžiūra. Apžiūros metu dalyvauja išorės apsaugos darbuotojai ir/arba darbdavio įgalioti darbuotojai, turintys apsaugos darbuotojo pažymėjimą.

7. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ NESILAIKYMĄ

7.1. Šių taisyklių reikalavimų pažeidimas, darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės  yra darbo drausmės pažeidimas ir už jį skiriamos drausminės nuobaudos.

7.2. Už darbo drausmės pažeidimą Bendrovės vadovas, remiantis nustatyta drausminio poveikio priemonių taikymo tvarka, savo iniciatyva arba padalinio vadovo teikimu gali skirti drausmines nuobaudas – pastabą, papeikimą arba atleisti iš darbo.

7.3. Drausminio poveikio priemonių taikymo tvarka:

7.3.1. Šia tvarka nustatomos Bendrovės vidaus darbo tvarkos, darbuotojų elgesio, saugos darbe taisyklių ir kitų reikalavimų pažeidimų reikšmingumą atitinkančios drausminio poveikio priemonės ir jų taikymo tvarka. Drausminio poveikio priemonės taikomos už bet kurių teisėtų taisyklių bei tvarkų pažeidimus, netgi jei jie tiesiogiai neįvardinti šiame dokumente. Šiomis priemonėmis vadovybė siekia ne tik pažeidimų prevencijos, bet ir teisingo nuobaudų skyrimo visais pažeidimų atvejais.

7.3.2. Drausminio poveikio priemonės:

7.3.2.1. Pastaba;

7.3.2.2. Papeikimas;

7.3.2.3. Aatleidimas iš darbo.

7.3.3. Drausminančių priemonių tikslas - įspėti darbuotoją, kai jo veiksmai ar  elgesys  neleistini ir prieštarauja Bendrovės darbo tvarkai, ir įpareigoti jį keisti savo elgesį. Jei darbuotojas ir toliau elgiasi neleistinai, jam skiriamos griežtesnės drausminio poveikio priemonės, įskaitant atleidimą iš darbo.

7.3.4. Tam tikrų pažeidimų atvejais administracija gali laikinai neleisti darbuotojui dirbti ir taikyti šias priemones:

7.3.4.1. Laikinas nušalinimas nuo darbo nemokant atlyginimo (įstatymų numatytais atvejais);

7.3.4.2. Laikinas darbinių įgaliojimų sustabdymas mokant atlyginimą iki kol bus išaiškintos aplinkybės.

7.3.5. Drausminę nuobaudą įsakymu skiria Bendrovės vadovas. Drausminė nuobauda skiriama nedelsiant, paaiškėjus nusižengimui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai nusižengimas paaiškėjo, neįskaitant laiko, kurį darbuotojas nebuvo darbe dėl ligos arba atostogavo.

Prieš skiriant drausminę nuobaudą, darbuotojo tiesioginis vadovas surenka visus galimus rašytinius ir daiktinius įrodymus, raštu pareikalauja, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei darbuotojas atsisako pasiaiškinti arba nepateikia pasiaiškinimo per tam skirtą laiką, drausminė nuobauda skiriama ir be pasiaiškinimo. Žodinis atsisakymas pasiaiškinti įforminamas aktu. Su įsakymu apie drausminės nuobaudos skyrimą darbuotojas supažindinamas pasirašytinai. Drausminė byla pateikiama Personalo skyriui, saugoma su drausminės nuobaudos įsakymu ir galioja vienerius metus nuo nuobaudos paskyrimo.

7.3.6. Drausminio poveikio priemonės parinkimas.

Lentelėje pateikiamos rekomenduojamos drausminio poveikio priemonės, taikytinos daugelio pražangų atveju. Drausminio poveikio priemonės Bendrovėje taikomos diferencijuotai, atsižvelgiantį konkrečias pažeidimo aplinkybes:

 

Eil. Nr.

Pažeidimo turinys

 

 

Pastaba

Papeiki­mas

Laikinas darbinių įgaliojimų sustab­dymas

Nušalinimas nuo darbo

Atleidimas iš darbo

1.

Rūkymas ne rūkymui skirtoje vietoje ir ne nustatytu laiku, šiukšlinimas rūkymo metu susidariusiom atliekom.

1

2

 

 

3

2.

Ginklų, šaudmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymas Bendrovės teritorijoje ar bandymas juos įnešti j ją neturint tam specialaus leidimo

 

 

Taip

 

1

3.

Asmeninių įrankių, prietaisų, kitų daiktų (išskyrus telefonus, pinigines, kosmetikos, parfumerijos ir kūno priežiūros priemones) įnešimas/įvežimas į Bendrovės teritoriją ir laikymas joje be nustatyta tvarka išduoto leidimo.

Nurodytų neleidžiamų įnešti į teritoriją daiktų įnešimas į Bendrovės teritoriją

1

2

 

 

3

4.

 

Asmeninių radijo aparatų, televizorių, fotoaparatų, filmavimo kamerų (išskyrus mobiliuosius telefonus, turinčius nurodytas funkcijas), elektroninių prietaisų laikymas ar naudojimas gamybinėje teritorijoje be nustatyta tvarka išduoto leidimo

1

2

 

 

3

5.

Nelegaliai įgytų narkotinių ar kitų svaiginančių medžiagų laikymas ir platinimas Bendrovės teritorijoje

 

 

Taip

 

1

6.

Buvimas darbe apsvaigus nuo narkotikų ar kitų svaiginančių medžiagų ar jų vartojimas darbe

 

 

 

Taip

1

7.

Alkoholinių gėrimų įnešimas, laikymas, platinimas Bendrovės teritorijoje neturint tam atskiro leidimo

 

 

Taip

 

1

8.

Atvykimas vartojus alkoholį arba jo vartojimas Bendrovės teritorijoje, nustačius daugiau nei 0,01promilės alkoholio iškvepiamame ore, ir/arba darbuotojo atsisakymas pasitikrinti alkotesteriu direktoriaus įsakymu įgaliotiems darbuotojams.

 

 

 

Taip

1

9.

Atsisakymas leisti teisėtu būdu, nurodžius svarbius patikrini­mo motyvus, patikrinti darbuotojo asmeninius daiktus

 

 

 

Taip

1

10.

Miegojimas darbe darbo vietoje ne nustatytu poilsio metu

1

2


 

3

11.

Saugos darbe taisyklių ir reikalavimų nesilaikymas,  netyčinis saugos darbe procedūrų pažeidimas

1

2

 

 

3

12.

Tyčinis saugos darbe procedūrų pažeidimas, bet kokie tyčiniai veiksmai, sukeliantys traumų arba nuostolių pavojų darbuotojams arba Bendrovės/kitų asmenų turtui, nepranešimas apie saugos darbe pažeidimus

 

1

Taip

 

2

13.

Privalomų specialios darbo aprangos, darbo avalynės ir individualių saugos priemonių nenaudojimas darbe

 

1

 

 

2

14.

Veiksmai, suprantami kaip kito asmens gąsdinimas, priekabiavimas, įžeidinėjimas, agresijos ar muštynių provokavimas, kito asmens diskriminavimas

 

1

 

 

2

15.

Azartiniai žaidimai, įskaitant lošimą iš pinigų ar daiktų

1

2

 

 

3

16.

Tyčinis Bendrovės ar kitų asmenų turto gadinimas ar naikinimas

 

1

 

 

2

17.

Šiukšlinimas ir/ar netinkamas atliekų naikinimas

1

2

 

 

3

18.

Bendrovės turto, įskaitant transporto priemones, įrengimus, įrankius, produkciją, medžiagas ar kt. produktus, gabenimas, laikymas Bendrovės teritorijoje ar išvežimas/ bandymas išvežti už jos ribų be nustatyta tvarka išduoto įgaliojimo ar leidimo

 

 

Taip

 

1

19.

Vagystė ar bandymas pasisavinti Bendrovės turtą, įskaitant transporto priemones, įrengimus, įrankius, produkciją, medžiagas ar produktus ir kitų asmenų turtą

 

 

Taip

 

1

20.

Bendrovės įrangos, įrankių ir transporto priemonių naudojimas be nustatyta tvarka suteikto įgaliojimo ar leidimo (telefonai, kompiuteriai ir internetas taip pat priskiriami įrangai)

 

1

 

 

2

21.

Literatūros platinimas ar bet kokio pobūdžio prekyba Bendrovės teritorijoje be išankstinio administracijos leidimo. Žurnalų, laikraščių ar kitokių leidinių skaitymas darbo metu (išskyrus Bendrovės, teisėtus profsąjungos ir su darbu susijusius leidinius ir publikacijas)

1

2

 

 

3

22.

Įžeidžiančių bei žeminančių žmogaus orumą žodžių, įskaitant keiksmažodžius, skirtų kitam darbuotojui ar vadovui, vartojimas ar šiaip sakymas asmenų, kuriems tai yra nepriimtina, akivaizdoje

1

2

 

 

3

23.

Nevykdymas ar atsisakymas vykdyti teisėtus aukštesnio vadovo nurodymus ar įsakymus

1

2

 

 

3

24.

Nesąžiningumas darbe, įskaitant Bendrovės dokumentų ir informacijos klastojimą, apgaulingos informacijos rengimą ar neteisingą kitų asmenų apkaltinimą, neteisingų duomenų Darbdaviui perdavimas

 

1

 

 

2

25.

Neįstatymiški veiksmai, atliekami Bendrovės ar savo, kaip darbuotojo, vardu, taip pat amoralus ir nepadorus elgesys

1

2

 

 

3

26.

Vėlavimas į darbą ar darbo vietos palikimas be vadovo leidimo

1

2

 

 

3

27.

Neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių ir be išankstinio vadovo leidimo visą darbo dieną.

 

 

 

 

1

28.

Kyšių ėmimas ar davimas, komisinių ėmimas ar siūlymas, naudojimasis pareigomis siekiant neteisėtos asmeninės naudos ar neteisėto pelno

 

1

Taip

 

2

29.

Pareigų nevykdymas arba netinkamas vykdymas 

1

2

 

 

3

30.

Nustatytų atsakomybių ar įgaliojimų viršijimas

 

1

 

 

2

31.

Konfidencialios informacijos paviešinimas ar atskleidimas

 

 

Taip

 

1

32.

Darbo drabužių, avalynės išnešimas iš Bendrovės teritorijos arba išėjimas iš Bendrovės teritorijos su darbo drabužiais, avalyne, neturint Bendrovės vadovo rašytinio leidimo

 

1

 

 

2

33.

Atsisakymas pateikti turimus daiktus fizinei apžiūrai ir/ar būti apžiūrėtam, esant įtarimui, kad darbuotojas vagia ar bando pasisavinti Bendrovės turtą, taip pat kitų darbuotojų asmeninius daiktus, įsinešti/išnešti iš Bendrovės teritorijos neleistinus daiktus    

 

 

 

Taip

1

34.

Darbo pažymėjimo perdavimas kitam asmeniui

 

1

 

 

2

35.

Naudojimasis ne savo darbo pažymėjimu įeinant į Bendrovės teritoriją ar esant  Bendrovės teritorijoje

 

 

 

 

1


Lentelėje pateikiamas pažeidimų sąrašas nėra baigtinis. Pažeidimai nustatomi ir vertinami kiekvienu konkrečiu atveju, įskaitant, bet neapsiribojant įstatymuose numatytus atvejus.

       Sutartiniai žymėjimai:

  1 - pirmasis pažeidimas per 12 mėn.; 2 - antrasis pažeidimas per 12 mėn.; 3 – trečiasis

     pažeidimas – ankstesnės drausminės nuobaudos galiojimo metu.

8. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

8.1.  Bendrovėje yra konfidenciali informacija, kuri griežtai saugoma, kad nebūtų atskleista ir pranešta bet kokiems tretiesiems asmenims, įskaitant ir konkuruojančias bendroves. Konfidencialios informacijos sąrašas yra patvirtinamas Bendrovės valdybos sprendimu, kuriame nurodoma, kokia informacija ir žinios yra laikomos konfidencialia.

8.2. Su darbuotojais, kurie žino/sužinos ir saugo/saugos Bendrovės konfidencialią informaciją turi būti pasirašomos konfidencialumo sutartys.

8.3. Bendrovės Konfidencialią informaciją sudaro:

a)    Verslo planai bei jų sudėtinės dalys;

b)   Veiklos plėtojimo programa bei jos sudėtinės dalys;

c)    Metinės, mėnesinės gamybinės programos;

d)   Pasiūlymai, užklausimai, užsakymai, susiję su pagrindine Bendrovės veikla;

e)   Komerciniai pasiūlymai, specifikacijos;

f)     Visų Bendrovės vykdomos veiklos rūšių kainos ir kainų sudėtinės dalys;

g)    Techniniai dokumentai, technologinė informacija apie galutinį produktą, tarpinius produkto gamybos etapus bei sudėtines dalis, įskaitant, bet neapsiribojant savikaina, informacija apie rentabilumą, veiklos apimtis, faktines išlaidas, sąmatas;

h)   Detali informacija apie bendrą turtą, įsipareigojimus ir lėšas;

i) Kreditorinių ir debitorinių įsiskolinimų struktūra, konkrečių įsiskolinimų dydis;

j)Trumpalaikių ir ilgalaikių investicijų struktūra, konkrečių investicijų dydis;

k)    Pajamų iš pagrindinės ir nepagrindinės veiklos struktūra ir jų dydis pagal konkrečias veiklas;

l) Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų struktūra, konkrečių išlaidų dydis;

m) Bankų sąskaitose ir kasoje esančios Bendrovės lėšos, jų dydis;

n)   Pelno (nuostolio) struktūra ir dydis bendrai bei pagal konkrečias veiklas;

o)   Perkamų žaliavų ir medžiagų kainos bei kiekiai, tiekimo šaltiniai, su tiekėjais (pardavėjais), subrangovais, kitais Bendrovės partneriais sudarytų sutarčių (sandorių) sąlygos. Kitų Bendrovės sutarčių turinys;

p)   Bendrovės norminiai, individualūs teisės aktai, lokaliniai, tvarkomieji dokumentai;

q)   Duomenys apie verslo partnerius Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, klientų, tarpininkų, pirkėjų sąrašai;

r)     Kainų nustatymo metodika, kainų skaičiuotės, kainų struktūra ir jos pagrindinių elementų skaičiavimai, žinios apie kainų ir nuolaidų dydį;

8.4. Darbdavys pateikia Darbuotojui įmonės konfidencialią informaciją sudarančius duomenis tokia apimtimi, kokia yra būtina Darbuotojo darbo funkcijoms, numatytoms darbo sutartyje ir pareiginiuose nuostatose, atlikti.

9.         DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

9.1. Už puikų ir pavyzdinį pareigų vykdymą, našų darbą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, Bendrovės darbuotojams gali būti taikomos skatinimo priemonės:

a) padėkos paskelbimas;

b) priemokos skyrimas;

c) apdovanojimas vertinga dovana;

d) paaukštinimas pareigose;

e) papildomų atostogų suteikimas.

9.2. Visos skatinimo priemonės darbuotojui turi būti taikomos individualiai, turėti pozityvų poveikį ir suteikti jam dvasinį komfortą.

 

Generalinis direktorius

Algirdas Razma

 

SUDERINTA: 

Personalo vadovė Jolanta Jonušienė

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos

Vičiūnų  grupės įmonių Plungėje profesinės

sąjungos pirmininkė Vilma Kūrienė