Apie musKolektyvinė sutartis

KOLEKTYVINĖ SUTARTIS             

1.              Bendroji dalis

1.1.        Kolektyvinė sutartis sudaroma tarp darbdavių - Vičiūnų grupės įmonių UAB „Plungės kooperatinė prekyba“, UAB „Vičiūnai ir partneriai“, UAB „Baltic food partners“, UAB „Orka foods“ ir UAB „Plungės duona“ (toliau - „Darbdavys“) ir šių bendrovių darbuotojų kolektyvų, atstovaujamų Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos Vičiūnų grupės įmonių Plungėje profesinės sąjungos (toliau - „Profesinė sąjunga“). Profesinė sąjunga turi išimtines teises pasirašyti Kolektyvinę sutartį (toliau - Sutartis), būtinus Sutarties pakeitimus ir papildymus, savarankiškai spręsti dėl būtinumo šaukti darbuotojų susirinkimus (konferencijas), spręsti klausimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

1.2.        Šios Sutarties tikslas yra sudaryti sąlygas darniai kolektyvo veiklai, ir efektyviam Bendrovės darbui, garantuoti darbuotojų darbo, darbo užmokesčio, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitų darbo sąlygų užtikrinimą, LR įstatymais reglamentuojamų sąlygų nustatymą kolektyviniuose susitarimuose bei, esant galimybei, sudaryti geresnes, nei numatyta LR įstatymuose darbo sąlygas ir socialines garantijas Bendrovės darbuotojams.

1.3.       Darbdaviui paliekama teisė nustatyti efektyviam verslo valdymui būtinas tvarkas, procedūras ir taisykles, vadovaujantis įstatymais, kitais teisiniais aktais ir Sutartimi.

1.4.        Priimant sprendimus Sutarties klausimais, Profesinė sąjunga ir darbdavys yra lygiateisiai partneriai.

1.5.       Sutartis sudaryta ir taikoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu (toliau - DK), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei norminiais aktais.

1.6.       Sutartį pasirašo Bendrovių, nurodytų šios sutarties 1.1.p., administracijų vadovai ir Profesinės sąjungos komiteto pirmininkas, jungtinės atstovybės įgaliotas asmuo.

1.7.        Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki naujos sutarties pasirašymo, tačiau ne ilgesniam nei 3 (trejų) metų terminui. Po vienerių  metų pradinio galiojimo laikotarpio bet kuri iš šalių gali inicijuoti sutarties peržiūrėjimą. Šalims per 2 mėnesių laikotarpį nepasiekus susitarimo dėl Sutarties pakeitimų, sutartis lieka galioti nepakeista.

Kolektyvinės sutarties šalims pradėjus derybas dėl Sutarties atnaujinimo ir joms vykstant, Sutarties galiojimas automatiškai pratęsiamas iki naujos Kolektyvinės sutarties pasirašymo, tačiau ne ilgiau kaip 2 mėnesiams po Sutarties pasibaigimo, jei šalys derybų metu nesutaria kitaip.

1.8.       Sutarties galiojimo laikotarpiu jos atskirus punktus keičia, taiso bei Sutartį papildo ją pasirašiusios šalys bendru raštišku susitarimu. Jei keičiama Sutartis bei jos priedai nustato mažesnes darbo, socialines garantijas, nei nustato ši Sutartis, šalių susitarimu ir suderinta tvarka gali būti šaukiamas darbuotojų susirinkimas (konferencija). Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami kaip Sutarties priedai. Bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti šią sutartį apie tai pranešusi kitai šaliai prieš tris mėnesius, tačiau ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos.

1.9.       Sutartis privaloma ją sudarančioms šalims, taip pat Darbdavio ir Profesinės sąjungos teisių perėmėjams. Sutartis taikoma visiems visų Bendrovių, išvardytų 1.1 p. darbuotojams (jei atskiruose Sutarties punktuose nenurodyta kitaip).

1.10.     Sutarties šalys įsipareigoja:

1.10.1.         užtikrinti, kad Bendrovėje būtų vykdoma Sutartis, kontroliuojama jos vykdymo eiga;

1.10.2.         kalendoriniams metams pasibaigus, ne vėliau kaip iki kitų metų birželio 1 dienos, bendrame Sutarties šalių posėdyje arba darbuotojų susirinkime apibendrinti kaip buvo vykdomi Sutarties įsipareigojimai;

1.10.3.         teikti abiems šalims reikalingą informaciją apie Sutarties vykdymą;

1.10.4.         rengti pasiūlymus atitinkamoms valstybės ir savivaldybių institucijoms dėl socialinių ir ekonominių klausimų sprendimo, atsižvelgiant į Bendrovės darbuotojų darbo ir buities ypatumus;

1.10.5.         siekti vykdomosios valdžios ir vietos savivaldybių institucijų sprendimų, ginant darbuotojų ekonomines ir socialines teises bei interesus;

1.10.6.         atsiradus prieštaravimams tarp naujai priimamų Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų norminių aktų ir šios sutarties nuostatų, ar naujai įsigaliosiantiems norminiams teisės aktams, leidžiantiems šalims susitarti dėl kai kurių nuostatų, šalys derasi dėl susidariusios situacijos sureguliavimo. Derybas Šalys įsipareigoja pradėti ne vėliau kaip per tris dienas nuo pareikalavimo gavimo iš kitos Šalies dienos ir baigti ne vėliau kaip per dvidešimt kalendorinių dienų nuo derybų pradžios. Jei šalys derybų nustatytu terminu nesusitaria dėl darbdavio padėtį palengvinančios nuostatos, ji įsigalioja nuo sekančios dienos pasibaigus deryboms skirtam laikui;

1.10.7.          dirbti bendrai ir sutelktai, laikantis Bendrovės veiklos ir darbo drausmės principų, siekiant užtikrinti efektyvų teikiamų paslaugų ir darbų plėtojimą, gerą jų kokybę, aukštą technologijos ir darbo kultūros lygį, kasdieniuose tarpusavio santykiuose laikytis abipusio pasitikėjimo, savitarpio supratimo ir, kiek įmanoma, vengti konfrontacijos;

1.10.8.         nesutarimai ar ginčai dėl sutarties vykdymo pirmiausiai sprendžiami derybų būdu, vadovaujantis abipusio supratimo ir interesų derinimo principais, o nesutarus – įstatymų nustatyta tvarka.

1.11.     Darbdavys įsipareigoja:

1.11.1.         organizuoti Bendrovės darbą taip, kad kiekvienas darbuotojas turėtų galimybę dirbti našiai ir kokybiškai darbo sutartyje sulygtą darbą ir gauti vertą atlyginimą už darbą;

1.11.2.         esant galimybei sudaryti sąlygas darbuotojui gilinti profesines žinias, tobulinti darbo įgūdžius ir kelti kvalifikaciją;

1.11.3.         derinti su profesinėmis sąjungomis sprendimus, kuriuos pagal įstatymus ir šią kolektyvinę sutartį yra privaloma derinti;

1.11.4.         užtikrinti, kad darbuotojams būtų suteiktos visos privalomos lengvatos ir kompensacijos, nustatytos LR Darbo kodeksu, kitais įstatymais, norminiais teisės aktais ir šia Sutartimi;

1.11.5.          prieš priimant asmenį į darbą, supažindinti jį su Sutartimi. Sudarius su juo darbo sutartį, šios Sutarties nuostatos jam yra privalomos;

1.11.6.         Profesinei sąjungai raštu pateikus bet kokį užklausimą ar pasiūlymą, apsvarstyti jį ir pateikti rašytinį atsakymą ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų.

1.12.     Profesinė sąjunga įsipareigoja:

1.12.1.         diegti savo nariams pagarbą Bendrovei, šeimininkišką požiūrį į darbą, skatinti kelti kvalifikaciją ir darbo kultūrą;

1.12.2.         siekti, kad Darbdavys garantuotų saugą darbe ir gerintų darbo sąlygas;

1.12.3.         ginti visų Bendrovės darbuotojų, kuriems atstovauja profesinės sąjungos, teises ir interesus;

1.12.4.         Bendrovių vadovybėms pateikus bet kokią užklausą ar pasiūlymą, apsvarstyti jį ir duoti atsakymą (siunčiant darbdaviui ir el. paštu info@vici.lt) šiais terminais:

a)                       kai pateikiami derinimui darbo grafikai - ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (darbo dienos skaičiuojamos pirmadienis - penktadienis) nuo jų pateikimo dienos;

b)                       kai pateikiami derinti direktoriaus įsakymai organizaciniais klausimais bei kreipiamasi bet kokiais kitais klausimais – ne vėliau kaip keturiolika kalendorinių dienų nuo jų pateikimo dienos.

Šalys susitaria, kad kreipimasis laikomas pateiktu nuo to momento, kai jis yra išsiųstas adresu: Vilma Kūrienė, S.Nėries g. 45, LT-90167, Plungė ir/arba el. paštu adresais: vkuriene@gmail.com.,  lpms@takas.lt.

1.12.4.1. Taip pat šalys susitaria, kad jei per šiame punkte nustatytą terminą Profesinė sąjunga nepateikė suderinimo arba raštu nepateikė motyvuoto atsisakymo, laikoma, kad, prašomas suderinti klausimas yra suderintas ir prašomas duoti sutikimas yra duotas.

1.12.4.2. Profesinė sąjunga negali atsisakyti derinti bet kurį 1.12.4. punkte nurodytą klausimą ir/ar duoti sutikimą, jei savo veiksmais Darbdavys nepažeidžia darbo kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimų.

1.13.     Darbuotojai įsipareigoja:

1.13.1.         tinkamai ir laiku atlikti pavestą darbą, vykdyti teisėtus Darbdavio ar jo įgalioto atstovo pavedimus, kitas darbo sutarties sąlygas, pareiginių nuostatų, saugos darbe ir technologinių instrukcijų, Bendrovės procedūrų, tvarkų, taisyklių ir nuostatų, norminių teisės aktų reikalavimus;

1.13.2.         stengtis dirbti efektyviai ir našiai, gerinti darbo kokybę;

1.13.3.         tinkamai naudoti, prižiūrėti ir saugoti technikos priemones, įrengimus, instrumentus, medžiagas, darbo priemones ir kitą Bendrovės turtą, tausoti ir saugoti darbo drabužius, darbo avalynę, individualias saugos priemones. Dirbti tik su švariais ir tvarkingais darbo rūbais, laikytis darbo ir asmens higienos reikalavimų;

1.13.4.         laikytis darbo drausmės, darbo laiko režimo, darbo tvarkos taisyklių;

1.13.5.         prižiūrėti darbo vietas, laikytis darbo saugos reikalavimų;

1.13.6.         tobulinti darbo įgūdžius, gilinti profesines žinias, kelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti, tenkinant Bendrovės reikmes.

1.14. Pagal Sutartį numatyti sprendimai derinami, iškilę klausimai bei ginčai sprendžiami derybų keliu tarp Profesinės sąjungos ir Darbdavio įgaliotų atstovų.

2.              Darbo sutarčių sudarymo, keitimo ir nutraukimo taisyklės

2.1. Darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo taisykles reglamentuoja LR Darbo kodeksas, ši kolektyvinė sutartis ir kiti teisės aktai. Tuo atveju, kai tarp darbo teisės aktų nuostatų yra prieštaravimų, taikoma tokia nuostata, kuri yra naudingesnė darbuotojui.

2.2. Priimamam į darbą asmeniui gali būti nustatomas iki trijų mėnesių bandomasis laikotarpis. Įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą nepasibaigus bandomajam laikotarpiui nurodomos priežastys ir/ar aplinkybės, dėl kurių nutraukiama darbo sutartis.

2.3. Atsižvelgiant į tai, jog Bendrovėse gamybos apimtys nėra stabilios ir yra susijusios su sezoniškumu, padidėjusių gamybinių užsakymų įvykdymu ypač prieš valstybines šventes ir/ar esant panašioms priežastims, sudaromos terminuotos, laikinos darbo sutartys. Tokių sutarčių sudarymas neturi turėti neigiamos įtakos nuolatinį darbą dirbančių darbuotojų pajamoms ir užimtumui. Tokio pabūdžio darbai  nėra laikomi darbu, kuris yra nuolatinio pobūdžio.

2.4. Sudarydamas darbo sutartį, darbdavys arba jo įgaliotas asmuo supažindina priimamą dirbti asmenį su būsimomis darbo funkcijomis, darbo vieta, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais, darbo užmokesčiu, darbo ir poilsio režimu, darbo sutarties terminu ir pasirašytinai su pareiginiais nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, įmonės kolektyvine sutartimi.

Pasibaigus ketvirčiui Darbdavys teikia Profesinei sąjungai informaciją apie įdarbintų darbuotojų per laikino įdarbinimo įmones skaičių kiekvieno ketvirčio pabaigai kiekvienoje įmonėje atskirai.

2.5. Kiekvienoms konkrečioms pareigoms yra sudaromi pareiginiai nuostatai, kurie yra neatskiriama darbo sutarties dalis. Pareiginiuose nuostatuose nustatomi darbuotojui keliami kvalifikaciniai reikalavimai, jo teisės, pareigos ir atsakomybė.

2.6. Apie numatomus gamybos, jos mąsto, technologijos arba darbo organizavimo pakeitimus bei kitais gamybinio būtinumo atvejais, jei tai susiję su darbuotojų darbo sutarties sąlygų pasikeitimais, Darbdavys privalo įspėti darbuotoją prieš 1 mėnesį ir/arba suderinti su Profesine sąjunga, išskyrus tuos atvejus, kai yra keičiamos būtinosios darbo sutarties sąlygos.

2.7. Apie laisvas darbo vietas skelbiama viešai Bendrovės intranete, o padaliniuose, kuriuose darbuotojams nėra galimybės naudotis intranetu - padalinio informacinėje lentoje, todėl darbuotojai, įspėti dėl darbo sutarties nutraukimo (kai nėra darbuotojo kaltės), patys seka skelbiamą informaciją ir pretenduoja į laisvas darbo vietas apie tai raštu informuojant personalo skyrių per 7 kalendorines dienas nuo informacijos paskelbimo. Neatsiradus tinkamos kvalifikacijos kandidatų Bendrovės viduje, pradedama paieška už Bendrovės ribų. Padalinių vadovai yra atsakingi įvertinti darbuotojų persikvalifikavimo galimybes ir skatinti darbuotojus kandidatuoti į laisvas darbo vietas, jei tai yra naudinga ir Darbdaviui, ir darbuotojams.

Buvusiems įmonės darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo ir esant padalinių, kuriuose jie dirbo, vadovų teigiamoms rekomendacijoms, suteikiama pirmumo teisė būti priimtiems į atsiradusias laisvas darbo vietas, atitinkančias jų kvalifikaciją. Įmonės personalo skyrius yra atsakingas už tokių darbuotojų informavimą telefonu, kuris yra nurodytas paties buvusiojo darbuotojo.

2.8. Terminuota darbo sutartis su darbuotojais gali būti sudaroma papildomų darbų atlikimui, nepriklausomai nuo darbo pobūdžio arba, esant darbuotojo prašymui, kitam darbui išsaugant ankstesnę jo darbo vietą. Dėl papildomo darbo su darbuotoju susitariama atskirai.

2.9. Darbuotojų, vykstančių į komandiruotes, atostogaujančių ir laikinai esančių nedarbingais dėl ligos, pavadavimui yra numatytas atitinkamas etatų skaičius, todėl paprastai tokiais atvejais sutartys papildomam darbui su darbuotojais nesudaromos... Atskirais atvejais, esant būtinumui, sprendimą sudaryti tokias sutartis papildomam darbui, priima Darbdavys.

2.10. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį savo pareiškimu iki jos termino pabaigos apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika darbo dienų, išskyrus atvejus, kai dėl materialinių vertybių ir/ar pareigų perdavimo taikomas trisdešimt kalendorinių dienų įspėjimo terminas, jei su darbdaviu nesusitariama kitaip. Esant galimybei Darbdavys įsipareigoja atleisti darbuotoją jo prašyme nurodytą dieną.

2.11.     Taisyklės, kurių reikia laikytis, vertinant darbo sutarties nutraukimo priežastis darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės.:

2.11.1.         Aplinkybės turi egzistuoti darbo sutarties nutraukimo metu, svarbi priežastis nutraukti darbo sutartį negali būti pagrįsta prielaidomis, nukreiptomis į ateitį;

2.11.2.         Jei ekonominės priežastys tiesiogiai neįtakoja darbo sutarties nutraukimo, darbo sutarties dėl ekonominių priežasčių nutraukti negalima;

2.11.3.         Sąvoka “ypatingi atvejai” suprantama, kaip atvejai, kai darbdavys dėl objektyvių priežasčių neturi kitos išeities, kaip tik nutraukti darbo sutartį su darbuotoju;

2.11.4.         Sąvoka “auginančiais vaikų iki keturiolikos metų” apima darbuotojus, kurie augina vieną vaiką ar daugiau.

2.12.     Kai dėl ekonominių ar technologinių priežasčių arba dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų mažinamas darbuotojų skaičius, pirmenybės teisę būti paliktais dirbti turi DK 135 str. nurodyti darbuotojai (jei jų kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos pačios specialybės darbuotojų, dirbančių Bendrovėje, kvalifikaciją, išskyrus DK 135 str. 1 dalies 1 ir 6 punktus).

2.13.     Kai dėl ekonominių ar technologinių priežasčių arba dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų reikalinga mažinti darbuotojų skaičių, jei tai neprieštarauja Darbo kodekso reikalavimams, Darbdavys turi teisę su administracijos darbuotojais nutraukti darbo sutartį raštu pasirašytinai įspėjęs (DK 130 str.) darbuotoją prieš vieną mėnesį. Su administracijos darbuotojais, nurodytais Darbo kodekso 129 straipsnio 4 dalyje, įspėjus ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius.

2.14.     Jeigu atliekant darbo funkcijas darbuotojui yra išduodamos materialinės vertybės, darbo sutarties nutraukimo atveju, bet ne vėliau kaip darbo sutarties nutraukimo dieną, darbuotojas privalo visas gautas materialines vertybes grąžinti Darbdaviui Bendrovėje  nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Darbo kodekso 141 str. 1 d., su darbuotojais, kuriems atliekant darbo funkcijas buvo patikėtos materialinės vertybės, yra atsiskaitoma sekančią darbo dieną po to, kai darbuotojai pilnai grąžina  jiems patikėtas materialines vertybes ir atitinkamai buhalterijai pateikia „Atsiskaitymo lapelius“, taip, kaip numatyta Bendrovėje galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose.

2.15.     Darbo kodekso numatytais atvejais darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo vieno vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio, išskyrus atvejus, numatytus Darbo kodekso 255 straipsnyje.

2.16.     Atvejai, kai darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą (taikoma tik esant LR darbo kodekso 246 str. nustatytoms materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygoms):

2.16.1.         Žala padaryta tyčia;

2.16.2.         Žala padaryta jo nusikalstama veikla, kuri yra konstatuojama baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka;

2.16.3.         Žala padaryta darbuotojo, su kuriuo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Pareigybių, su kuriomis sudaroma visiškos materialinės atsakomybės sutartis, sąrašas ir sutarties sudarymo ir keitimo tvarka nustatyta prieduose Nr.1.1; Nr.1.2; Nr. 1.3; Nr. 1.4; Nr. 1.5.

2.16.4.         Žala padaryta prarandant įrankius, drabužius, apsaugos priemones, perduotas darbuotojui naudotis darbe, taip pat prarandant medžiagas, pusgaminius ar gaminius gamybos procese;

2.16.5.         Žala padaryta kitokiu būdu ar kitokiam turtui, kai už ją visiška materialinė atsakomybė numatyta įstatymuose;

2.16.6.         Žala padaryta neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo.

2.17.     Ginčai, kylantys dėl darbo ar kolektyvinėje sutartyje nustatytų teisių ar pareigų įgyvendinimo, sprendžiami Darbo kodekse nustatyta tvarka.

3.              Darbo apmokėjimas

3.1. Atsižvelgdamas į Lietuvos darbo rinkos  apmokėjimo lygį, Darbdavys siekia, kad visi jo darbuotojai gautų teisingą ir konkurencingą atlyginimą už darbą.

Darbo apmokėjimas reglamentuojamas Darbo apmokėjimo nuostatais, kurie pateikti Prieduose Nr. 2.1., Nr.2.2.,Nr. 2.3., Nr.2.4. ir Nr. 2.5.

3.2. Darbuotojo atlyginimas ar kitos su darbu susijusios lėšos (išmokos) pervedamos į darbuotojo sąskaitą banke, su kuriuo įmonė yra pasirašiusi sutartį dėl darbo užmokesčio pervedimo. Darbdavys turi teisę savo nuožiūra be darbuotojų sutikimo pakeisti banką, į kurį pervedamas darbo užmokestis, apie tai informuodamas  darbuotojus ir Profesinę sąjungą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Jei šiame punkte nurodytos lėšos pervedamos į Darbdavio nurodytą banką, sąskaitos ir mokėjimo kortelių aptarnavimo - administravimo mokestį bei pinigų pervedimo mokestį (jei toks yra) apmoka Darbdavys. Priešingu atveju mokesčiai išskaičiuojami iš Darbuotojo darbo užmokesčio.

3.3. Darbdavys, siekdamas skatinti darbuotojų gerą veiklą ir skatinti juos siekti gerų rezultatų, gali nustatyti atskiroms darbuotojų grupėms individualias motyvacines (skatinimo) sistemas, papildomai skirdamas piniginių lėšų iš fondų, nesusijusių su atlyginimu už pagamintą produkciją. Motyvacinės sistemos įforminamos Bendrovės vadovo įsakymu, suderinus su Profesine sąjunga. Su motyvacinėmis sistemomis darbuotojai, kuriuos tai liečia, supažindinami pasirašytinai.

Sąvoka „veikla“ apima darbuotojo su darbu (atliekamomis funkcijomis) susijusius veiksmus, jo elgesį darbe, tarpusavio santykius darbo kolektyve bei pastangas, remiančias Bendrovės tikslus ir Bendrovės vertybes.

3.4. Tuo atveju, kai darbuotojui paskirta drausminė nuobauda, motyvacinė priemoka už mėnesį, mažinama per pusę, jei nuobauda yra atleidimas iš darbo, priemoka nemokamama iš viso. Kadangi dėl skirtingų darbo apmokėjimo sistemų, taikomų skirtingose Bendrovėse, priedai/priemokos gali būti skirtingos, ši nuostata kiekvienoje Bendrovėje įteisinama  Bendrovės direktoriaus įsakymu.

3.5. Darbuotojams, kuriems šalių susitarimu nustatomas ne visas darbo laikas, mokama už faktiškai dirbtas valandas.

3.6. Darbuotojams, keliantiems kvalifikaciją Bendrovės siuntimu, atsitraukus nuo darbo, mokamas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis.

3.7. Darbdavys užtikrina normalias darbo sąlygas (DK 191 str.). Darbuotojams, kurių darbo vietose nustatyti nukrypimai nuo normalių darbo sąlygų, už darbą tokiomis sąlygomis yra sutrumpinama darbo diena ir mokamas padidintas tarifinis atlygis, t.y. sutrumpintą darbo dieną dirbantiems darbuotojams nustatomas padidintas valandinis atlygis (perskaičiavimo koeficientas – 1,1).

Šio punkto nuostatos yra taikomos darbuotojams, dirbantiems darbo aplinkoje, kurioje įvertinus profesinę riziką sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai viršija darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktuose nustatytus leistinus ribinius dydžius (kiekius) ir kai techninėmis ar kitomis priemonėmis jų kiekio darbo aplinkoje sumažinti iki sveikatai nekenksmingų dydžių neįmanoma.

Darbdavys profesinės sąjungos komitetui pateikia darbo vietų, kurioje įvertinus profesinę riziką sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai viršija darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktuose nustatytus leistinus ribinius dydžius (kiekius), sąrašą.

3.8. Viršvalandinis, naktinis ir darbas švenčių bei poilsio dienomis registruojamas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. Už viršvalandinį, naktinį ir darbą švenčių bei poilsio dienomis apmokama pagal DK 193 str., 194 str.

3.9. Apmokėjimas už prastovą ne dėl darbuotojo kaltės vykdomas pagal LR Darbo Kodekso ir Vyriausybės nustatyta tvarką. Esant prastovoms Darbdavys gali įsakymu leisti darbuotojams prastovos laikotarpiu neatvykti į darbą.

3.10. Prastovos dėl darbuotojo kaltės neapmokamos.

3.11. Darbo apmokėjimas, pagaminus produkciją pripažįstamą broku, vykdomas pagal LR Darbo kodekso 199 str. nustatytą tvarką.

3.12. Bendrovės darbuotojams darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį šiais terminais: avansas (ne daugiau 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio) – iki kiekvieno mėnesio 23 dienos, pagrindinė darbo užmokesčio dalis – iki kito mėnesio 13. Esant raštiškam darbuotojo prašymui, darbo užmokestis gali būti mokamas vieną kartą per mėnesį. Kai darbo užmokesčio mokėjimo diena sutampa su poilsio ar švenčių diena, darbo užmokestis mokamas pirmą po poilsio ar švenčių dienos darbo dieną.

3.13. Kiekvienam darbuotojui įteikiamas darbo užmokesčio lapelis ne vėliau kaip pagrindinės darbo užmokesčio dalies išmokėjimo dieną.

3.14. Pasikeitus situacijai rinkoje, šalys derasi dėl darbo užmokesčio ar jo sudedamųjų dalių peržiūrėjimo.

3.15. Darbuotojams, vykstantiems į tarnybinę komandiruotę Lietuvoje, kuri trunka ne ilgiau kaip vieną dieną, dienpinigiai už tarnybinę komandiruotę bei avansas dėl su komandiruote susijusiomis išlaidomis nemokami. Darbdavys su darbuotojais, vykstančiais į komandiruotę, turi teisę kiekvienos komandiruotės į užsienį laikotarpiui sudaryti susitarimą dėl dienpinigių dydžio. Tokiu sutarimu mokami dienpinigiai gali sudaryti nuo 50 iki 100 proc. Finansų ministerijos (ar kt. institucijos kuriai teisės aktų nustatyta tvarka pavesta šias normas nustatyti) nustatytos normos kiekvienai konkrečiai šaliai.

3.16. Tuo atveju, kai darbuotojas dirba keliose Vičiūnų grupės įmonėse ir vyksta į komadiruotę iš vienos darbovietės, komandiruotės metu turi teisę kitoje darbovietėje dirbti savo nuožiūra pasirinktoje darbo vietoje ir darbo laiku, apie tai iš anksto raštu  informuodamas darbovietės, iš kurios nevykstama į komandiruotę, tiesioginį vadovą.

4.              Socialiniai klausimai

4.1. Darbuotojams, atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį privalomi  sveikatos patikrinimai. Sveikatos patikrinimai, jei jie atliekami Darbdavio siuntimu ir Darbdavio nurodytose įstaigose, apmokami Bendrovės lėšomis. Nutraukus darbo sutartį dėl darbuotojo kaltės ar darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties, nepraėjus šešiems mėnesiams nuo darbo sutartyje nurodytos darbo pradžios datos, darbuotojas įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas už įgytą sveikatos žinių pažymėjimą ir sveikatos patikrinimą.

4.2. Darbuotojams, kuriems dėl darbo pobūdžio yra privalomas sveikatos patikrinimas, už darbo laiką, sugaištą tikrinant sveikatą, mokamas jų vidutinis darbo užmokestis, bet ne daugiau kaip už 3 (tris) darbo valandas.

4.2.1. Darbuotojams už „Privalomojo higienos įgūdžių“ mokymo programos išklausymą ir už faktiškai išbūtą mokymuose laiką mokamas jų vidutinis darbo užmokestis. 

4.3. Įvykus nelaimingam atsitikimui ar darbo metu smarkiai pablogėjus darbuotojo sveikatai, pirmąją medicininę pagalbą suteikia įmonėje veikiančio medicinos punkto personalas. Esant būtinumui, darbuotojas vežamas į artimiausią ligoninę.

4.4. Mirus darbuotojo šeimos nariui (vyrui, žmonai, vaikui, tėvams), darbuotojui išmokama 400 litų dydžio pašalpa. Dėl pašalpos gavimo būtina kreiptis per 2 mėnesius. Jeigu darbuotojas dirba ne vienoje Vičiūnų grupės įmonėje, tai pašalpa mokama pirmaeilėje darbovietėje.

4.5. Kai giminystės ryšių darbuotojas negali patvirtinti atitinkamais dokumentais, sprendimą dėl 4.4 punkte numatytos pašalpos mokėjimo priima Bendrovės vadovas. Darbuotojas yra atsakingas pateikti bet kokius kitus rašytinius įrodymus (liudijimus, paaiškinimus, padedančius įrodyti giminystę).

4.6. Mirus darbuotojui, išmokama  1,5 mirusiojo bazinio darbo užmokesčio pašalpa, bet ne mažiau kaip 1700 Lt.

4.7. Bendrovės administracijai arba vadovybei pritarus, Profesinei sąjungai organizuojant Bendrovės darbuotojams skirtus renginius (saviveiklininkų pasirodymus ir sportininkų varžybas), esant galimybei, nemokamai suteikiamas transportas ir apmokamos su renginiu susijusios išlaidos.

4.8. Darbuotojams, dirbusiems įmonėje 5, 10, 15, 20, 25 ar 30 metų, šiame punkte nustatyta tvarka taikomas vienkartinis paskatinimas, pažymint jų nepertraukiamą darbą Bendrovėje ir indėlį į Bendrovės sėkmę, darbuotojams, dirbusiems:

4.8.1. 5-ius metus– išmokama vienas šimtas penkiasdešimt litų;

4.8.2. 10 metų - išmokama trys šimtai litų;

4.8.3. 15 metų – išmokama šeši šimtai litų;

4.8.4. 20 metų – išmokama devyni šimtai litų;

4.8.5. 25 metus – išmokama tūkstantis du šimtai litų;

4.8.6. 30 metų – išmokama tūkstantis penki šimtai litų.

Piniginė išmoka pervedama į darbuotojo sąskaitą banke kartu su artimiausiu atlyginimu, mokamu po jubiliejaus dienos. Jei darbuotojas turi galiojančių drausminių nuobaudų, priemokos dydis mažinamas ne daugiau kaip per pusę Darbdavio ir  Profesinės sąjungos abipusiu sprendimu.

Į nepertraukiamą darbo stažą įskaitomas ir darbas kitoje Grupės įmonėje, jei Darbuotojas perėjo į kitą įmonę Darbdavių susitarimo pagrindu arba toks susitarimas yra įteisintas darbuotojo Darbo sutartyje. Jei darbuotojas dirba keliose grupės įmonėse, piniginė išmoka išmokama tik pagrindinėje darbovietėje.

4.9. Darbdavys gali skirti lėšų vienkartinių paramos sutarčių pagrindu darbuotojų profesinėms sąjungoms Bendrovės darbuotojų socialinių poreikių tenkinimui ir švietimui. Darbdaviui pareikalavus, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po kreipimosi, turi būti pateiktos rašytinės ataskaitos dėl lėšų panaudojimo ir išlaidas patvirtinantys dokumentai. Darbdavys turi teisę sustabdyti išmokas ir susigrąžinti profesinėms sąjungoms išmokėtas sumas, jei jos panaudotos ne pagal sutartyse nustatytą paskirtį. Šios sumos turi būti grąžinamos Darbdaviui per protingą terminą po reikalavimo gavimo.

4.10. Esant galimybei, Bendrovė remia darbuotojų kultūrinę, sportinę, turistinę veiklą, įvairius šventinius renginius.

5.              Darbo laikas

5.1.       Bendrovės padaliniuose darbo ir poilsio režimas įteisinamas darbo (pamainų) grafikais, kuriuos tvirtina administracija, suderinusi su Profesine sąjunga.

5.2.    Darbo trukmė darbuotojams (administracijai) Bendrovėje yra 40 val. per savaitę. Kasdieninė darbo laiko trukmė neturi viršyti aštuonių valandų penkiolikos minučių.

5.3.    Švenčių dienų ir poilsio dienų išvakarėse darbo dienos trukmė administracijos darbuotojams sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius bei pagal suminį darbo grafiką dirbančius darbuotojus.

5.4.        Į darbo laiką įskaitomas įrankių, darbo vietos, apsaugos priemonių paruošimas ir sutvarkymas.

5.5.        Viršvalandiniu darbu nelaikomas administracijos pareigūnų darbas, viršijantis nustatytą darbo trukmę. Administracijos pareigūnų sąrašas nurodytas Priede Nr.6.1.

5.6. Darbuotojams, dirbantiems nepertraukiamoje gamyboje ir darbuose, kur dėl gamybinių, techninių ir kitų sąlygų negalima taikyti konkrečiai darbuotojų kategorijai nustatytos kasdieninės ar kassavaitinės darbo trukmės, numatyta tvarka įvedama suminė darbo laiko apskaita:

5.6.1. Suminė darbo laiko apskaita taikoma:

5.6.1.1. Bendrovės nepertraukiamai dirbančiuose padaliniuose;

5.6.1.2. atskiruose padaliniuose su pertraukiamu darbo dienos (pamainos) režimu;

5.6.1.3. darbuose, kur dėl gamybinių, techninių, technologinių ir kitų sąlygų negalima laikytis konkrečiai darbuotojų kategorijai nustatytos dienos ar savaitės darbo trukmės.

5.6.2. Darbo laiko trukmė per apskaitinį laikotarpį neturi viršyti darbuotojų kategorijai nustatyto darbo valandų skaičiaus.

5.6.3. Esant suminei darbo laiko apskaitai, negali būti dirbama daugiau kaip keturiasdešimt aštuonias valandas per savaitę ir dvylika valandų per darbo dieną (pamainą). Apskaitinio laikotarpio trukmė - keturi mėnesiai.

5.6.4. Jeigu suminiu darbo laiko apskaitos laikotarpiu viršijamas tai darbuotojų kategorijai nustatytas darbo valandų skaičius, darbuotojams jų pageidavimu sutrumpinama darbo diena/pamaina arba suteikiama poilsio diena, ar papildomai apmokama kaip už viršvalandinį darbą.

5.6.5. Padalinių, kuriuose bus įvedama suminė darbo laiko apskaita, ir darbų sąrašas turi būti suderintas su darbuotojų atstovais bei įteisintas Bendrovės vadovo įsakymu.

5.6.6. Darbo dienų skaičius per savaitę, darbo ir poilsio laiko paskirstymas per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, taip pat kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga, specialios pertraukos, pertrauka pailsėti ir pavalgyti nustatoma darbo (pamainų) grafikuose, kuriuos tvirtina Darbdavio įgaliotas asmuo prieš tai suderinęs su darbuotojų atstovais.

5.6.7. Darbo (pamainų) grafikai skelbiami viešai įmonių ir jų padalinių informaciniuose stenduose ne vėliau kaip prieš vieną savaitę iki šių grafikų įsigaliojimo.

5.7.        Bendros poilsio dienos – šeštadieniai ir sekmadieniai. Darbuotojų, kurie dirba pamainomis, poilsio dienos numatomos darbo grafike. Darbuotojų, kurie dirba šeštadieniais ir sekmadieniais, ne darbo dienos planuojamos taip, kad kiekvienas darbuotojas kartą per savaitę turėtų dvi poilsio dienas iš eilės.

5.8.         Jei pamainininkas neatvyksta į pamainą, darbuotojas apie tai privalo pranešti tiesioginiam vadovui ir toliau tęsti darbą iki kol bus surastas kitas pamainininkas, bet ne ilgiau, nei per pusę pamainos laiko.

5.9.        Bendrovės administracijos darbuotojai nedirba švenčių dienomis, kurios nurodytos darbo kodekso 162 straipsnyje.

5.10.     Vadovas yra atsakingas už darbo laiko apskaitą ir jos teisingumą, o darbuotojas turi teisę susipažinti su pildomu darbo laiko apskaitos žiniaraščiu. Darbuotojas yra atsakingas už teisingos informacijos savalaikį pateikimą.

5.11.     Darbuotojams suteikiamos 2 specialios pertraukos. Atsižvelgiant į atskirų Bendrovių darbo specifiką, darbo tvarkos taisyklėse nurodoma konkreti šių pertraukų suteikimo tvarka.

Speciali pertrauka laikoma pradėta, kai darbuotojas atsitraukia iš darbo vietos. Specialių pertraukų suteikimo sąlygos numatomos darbo grafikuose.

5.12.     Darbuotojams, turintiems teisę į papildomas lengvatas asmenims, auginantiems vaikus (auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, du, tris ar daugiau vaikų iki dvylikos metų), papildomos poilsio dienos suteikiamos tik esant darbuotojo išankstiniam prašymui ir gavus vadovo sutikimą. Darbuotojas Darbdaviui prašymą privalo pateikti likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pageidaujamos poilsio dienos. Vadovai, atsižvelgdami į gamybos būtinumą ir į darbuotojo interesus, privalo suteikti papildomas poilsio dienas darbuotojams.

6.              Atostogos

6.1.        Kasmetinių minimalių atostogų trukmė – 28 kalendorinės dienos.

6.2.        Darbuotojams iki 18 metų, darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų bei neįgaliesiems suteikiamos 35 kalendorinės dienos kasmetinių atostogų.

6.3. Darbuotojams (vieniems auginantiems vaikus) 35 kalendorinių dienų atostogos suteikiamos tik pateikus vaiko gimimo liudijimą ir žemiau nurodytus dokumentus, patvirtinančius, kad darbuotojas vaiką augina vienas:

6.3.1. našlei, našliui – sutuoktinio mirties liudijimą;

6.3.2. įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo apribota darbuotojo vaiko tėvo/motinos valdžia vaiko atžvilgiu - teismo sprendimą;

6.3.3. esant nuosprendžiui byloje, kuriuo vaiko tėvas/motina nuteisti laisvės atėmimu -nuosprendžio išrašą;

6.3.4. esant nutrauktai santuokai – teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su darbuotoju;

6.3.5. esant nenutrauktai santuokai, tačiau sutuoktiniams faktiškai negyvenant kartu ar teismui patvirtinus gyvenimą skyrium (separaciją) – teismo sprendimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su darbuotoju (arba notariškai patvirtintą susitarimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo) ir pažymą apie gyvenamosios vietos deklaraciją;

6.3.6. vaiko tėvui ir motinai nesant/nebuvus santuokoje ir jiems gyvenant skyrium – pažymą apie gyvenamos vietos deklaraciją ir pažymą apie šeimos sudėtį;

6.3.7. darbuotojai, vienai auginančiai vaiką, kurio tėvas nenustatytas – tik galiojantį vaiko gimimo liudijimą;

6.3.8. kai vienas iš tėvų teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu – teismo sprendimą.

6.4. Sutarties 6.3 p. nurodyta pažyma apie gyvenamos vietos deklaraciją turi būti išduota atitinkamos gyvenamos vietos Seniūnijos, o pažyma apie šeimos sudėtį turi būti išduota Gyventojų registro tarnybos prie VRM arba kitos valstybės ar savivaldybės institucijos, gyvenamųjų namų bendrijos ir pan., kurios yra įgaliotos tokias pažymas išduoti.

6.5. Darbdavys turi teisę nesuteikti darbuotojui minimalių atostogų 35 (trisdešimt penkių) kalendorinių dienų trukmės, jei 6.3. p. nurodyti dokumentai nepatvirtina fakto, kad darbuotojas vienas augina vaiką ir/arba pareikalauti papildomų dokumentų. Paaiškėjus, kad darbuotojas pateikė neteisingus duomenis, kurių pagrindu buvo suteiktos 35 kalendorinių dienų trukmės kasmetinės atostogos, darbuotojas privalo padarytą žalą darbdaviui kompensuoti grąžinant permokėtas lėšas, arba jam atitinkamai sumažinamas gautinų kasmetinių atostogų skaičius, jei darbuotojo nepanaudotų atostogų likutis buvo didesnis, nei nepagrįstai suteiktų atostogų dienų skaičius. Neteisingų duomenų pateikimas darbdaviui yra laikomas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu.

6.6. Darbuotojams (vieniems auginantiems vaikus) 35 kalendorinių dienų atostogos suteikiamos nuo prašymo ir dokumentų gavimo dienos. Tačiau, jei darbuotojams šios sutarties pasirašymo metu jau yra skaičiuojamos 35 kalendorinių dienų atostogos, Darbdavys turi teisę pareikalauti Darbuotojo pristatyti 6.3. p. nurodytus dokumentus. Darbuotojui dokumentų nepristačius per vieną kalendorinį mėnesį, Darbdavys turi teisę skaičiuoti 28 kalendorinių dienų trukmės atostogas. Pasikeitus 6.3. punkte išvardintoms aplinkybėms, darbuotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo, raštu apie tai informuoti Darbdavį.

6.7. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos pagal iš anksto sudarytus atostogų grafikus. Atostogų grafikai yra sudaromi Bendrovės padaliniuose kasmet, ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų kovo 1 d.. Metų eigoje, esant būtinumui arba darbuotojo pageidavimui, vadovo ir darbuotojo susitarimu, atostogų grafikas gali būti keičiamas. Atostogų grafiko pakeitimas raštu suderinamas su darbuotoju.

Kasmetinės atostogos suteikiamos darbuotojams atsižvelgiant į būtinumą užtikrinti ritmingą Bendrovės veiklą ir parduodamos produkcijos rinkos tendencijas.

6.8  Jei pageidaujamai datai darbuotojas turi mažiau atostogų dienų negu jam priklauso už darbo metus, jam gali būti suteikta atostogų dalis, neviršijanti tai datai turimo atostogų dienų skaičiaus, arba šalių susitarimu suderinamas kitas atostogų laikas. Pirmais darbo metais (neišdirbus 6 mėnesių), atostogos gali būti suteikiamos neviršijant atostogų pradžios datai sukauptų atostogų dienų skaičiaus.

6.9. Darbuotojas gali pasinaudoti visomis kasmetinėmis atostogomis iš karto arba jų dalimis:

6.9.1. viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų;

6.9.2. likusios atostogų dienos gali būti naudojamos savaitėmis arba kitu šalims priimtinu būdu.

6.9.3. Darbuotojams, besimokantiems aukštosiose ir aukštesniosiose mokyklose, siekiant  įgyti Bendrovei reikalingas profesijas ir kvalifikacijas, leidžiama kasmetines atostogas skaidyti bet kokiomis dalimis atsižvelgiant į studijų ir sesijų grafikus, tačiau su sąlyga, kad dėl tokio atostogų skaidymo iš anksto gautas  padalinio vadovo rašytinis sutikimas. 

6.10. Paprastai kasmetinės atostogos suteikiamos pirmąją darbo dieną po poilsio dienų.

6.11. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamo darbo Bendrovėje, jei su darbuotoju nesusitarta kitaip.

6.12. Atšaukti darbuotoją iš kasmetinių atostogų galima tik jam sutikus. Nepanaudotos kasmetinės atostogos pratęsiamos atitinkamą dienų skaičių arba, darbuotojui susitarus su administracija, nepanaudotų atostogų dalis perkeliama į kitą laiką.

6.13. Nemokamos atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, mokymosi atostogos, kūrybinės atostogos suteikiamos vadovaujantis Darbo kodeksu (DK str. 179, 180, 181, 182, 183, 184).

Darbuotojo reikalavimu pagal DK 184 str.1 d. nemokamos atostogos suteikiamos:

6.13.1. darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų - iki keturiolikos kalendorinių dienų;

6.13.2. darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki šešiolikos metų - iki trisdešimties kalendorinių dienų;

6.13.3. moters nėštumo ir gimdymo atostogų metu bei vaiko priežiūros, kol jam sueis treji metai, atostogų metu, tėvui jo pageidavimu (motinai tėvo atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, metu), šių atostogų bendra trukmė negali viršyti trijų mėnesių;

6.13.4. neįgaliajam - iki trisdešimties kalendorinių dienų per metus;

6.13.5.darbuotojui, vienam slaugančiam neįgalųjį, kuriam Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas - iki 30 kalendorinių dienų per metus šalių suderintu laiku;

6.13.6.darbuotojui, slaugančiam sergantį šeimos narį – tokiam laikui, kurį rekomenduoja gydymo įstaiga;

6.13.7.santuokai sudaryti- ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos;

6.13.8.mirusio šeimos nario laidotuvėms – ne mažiau kaip 3 kalendorinės dienos (DK.184 str.1d. 8p.).

6.14. Nemokamos atostogos be Darbo kodekse išvardintų aplinkybių suteikiamos ir atsiradus kitoms darbuotojo šeimyninėms – asmeninėms aplinkybėms, kurioms esant gali būti suteikiama iki 14 kalendorinių dienų. Darbuotojui, jo prašymu, gali būti suteiktos ir ilgesnės trukmės nemokamos atostogos jei darbuotojas įrodo kad jos reikalingos. Darbdaviui pareikalavus nurodytų aplinkybių buvimą, darbuotojas privalo įrodyti jas dokumentais ar kitais įrodymais.

Neapmokamos atostogos suteikiamos tik tuo atveju, kai darbuotojas neturi arba turi nepakankamai sukaupto kasmetinių atostogų likučio.

6.15. Darbuotojams gali būti suteikiamas neapmokamas papildomas poilsio laikas administracijos sutikimu. Neapmokamas papildomas poilsio laikas suteikiamas tik esant raštiškam darbuotojo prašymui, kuris pateikiamas iki neapmokamo papildomo poilsio laiko suteikimo kartu su rašytiniu padalinio vadovo sutikimu.

Išskirtiniais atvejais, atsiradus nenumatytoms objektyvioms aplinkybėms, prašymas dėl neapmokamo papildomo poilsio laiko suteikimo gali būti pateikiamas tą pačią dieną prieš darbo dienos pradžią informavus padalinio vadovą ir gavus jo sutikimą.

6.16. Negalima darbuotojų išleisti nemokamų atostogų dėl gamybinių priežasčių darbdavio iniciatyva.

6.17. Kasmetinės papildomos atostogos suteikiamos:

6.17.1. už darbą sąlygomis, neatitinkančiomis normalių darbo sąlygų, – darbuotojams, dirbantiems darbo aplinkoje, kurioje sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai viršija darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatytus leistinus ribinius dydžius (kiekius), ir kai techninėmis ar kitomis priemonėmis jų darbo aplinkoje sumažinti iki sveikatai nekenksmingų dydžių neįmanoma, – iki 5 kalendorinių dienų, skaičiuojamų priklausomai (proporcingai) nuo to, kiek iš viso valandų jie dirbo tokioje aplinkoje tais metais, už kuriuos suteikiamos atostogos, t.y. tuo atveju, jeigu tokioje aplinkoje dirbta nuo:

a) 80 iki 100 procentų darbo laiko, suteikiamos 5 kalendorinės dienos;

b) 60 iki 80 procentų darbo laiko – 4 kalendorinės dienos;

c) 40 iki 60 procentų darbo laiko – 3 kalendorinės dienos;

d) 20 iki 40 procentų darbo laiko – 2 kalendorinės dienos;

e) iki 20 procentų darbo laiko – 1 kalendorinė diena.

6.17.2. Darbuotojams, turintiems didesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą, pradedant skaičiuoti nuo Bendrovės įkūrimo pradžios (kurioje dirba darbuotojas), papildomai suteikiamos atostogos už kiekvienus sekančius darbo metus:

a) nuo 10 iki 15 metų – 3 kalendorinės dienos;

b) nuo 15 iki 20 metų – 4 kalendorinės dienos;

c) nuo 20 iki 25 metų – 5 kalendorinės dienos;

d) nuo 25 iki 30 metų – 6 kalendorinės dienos.

6.18. Kasmetinės papildomos atostogos pridedamos prie kasmetinių minimaliųjų atostogų ir gali būti šalių susitarimu suteikiamos kartu arba atskirai.

6.19. Jei darbuotojas kasmetinių atostogų metu tampa nedarbingu, pasibaigus jo nedarbingumo laikotarpiui, jis privalo raštu pranešti Darbdaviui apie kasmetinių atostogų perkėlimo ar pratęsimo aplinkybes. Darbdavys privalo pratęsti kasmetines atostogas darbuotojo prašymu arba šalys tariasi dėl kito atostogų suteikimo laiko.

7.              Darbuotojų sauga ir sveikata darbe

7.1.        Darbdavys įsipareigoja:

7.1.1.sudaryti saugias darbo sąlygas, kokybiškai ir laiku instruktuoti apie saugų darbą, priešgaisrinę apsaugą ir kitas saugaus darbo taisykles, kontroliuoti šių taisyklių žinojimą ir laikymąsi.

7.1.2.aprūpinti dirbančiuosius darbo drabužiais, darbo avalyne, individualios apsaugos priemonėmis pagal Darbdavio patvirtintas normas (priedai Nr. 4.1; Nr. 4.2; Nr. 4.3; Nr.4.4; Nr.4.5.);

7.1.3.organizuoti rūbų skalbimą;

7.1.4.užtikrinti medicinos punkto darbą, tais atvejais, kai medicinos punktas yra būtinas;

7.1.5.aprūpinti sanitarinius mazgus būtinomis higienos priemonėmis;

7.1.6. aprūpinti cechus sukomplektuotomis vaistinėlėmis, nuolat jas papildant;

7.1.7. organizuoti ir apmokėti išlaidas, susijusias su darbuotojų higienos įgūdžių mokymu ir privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu.

7.2.        Darbuotojai įsipareigoja:

7.2.1.             laikytis saugaus darbo reikalavimų;

7.2.2.             saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimus;

7.2.3. naudotis darbdavio išduotomis individualios apsaugos priemonėmis, spec. rūbais ir avalyne;

7.2.4. nedelsiant informuoti vadovą ar bet kokį kitą vadovą apie pastebėtus saugos darbe pažeidimus.

7.3. Darbuotojams darbinių funkcijų atlikimui suteikiami darbui reikalingi įrankiai, prietaisai, instrumentai, specialūs drabužiai ir kitos individualios saugos darbe priemonės (priedai Nr. 4.1; Nr. 4.2; Nr. 4.3; Nr.4.4; Nr.4.5.).

7.4.        Spec. rūbai, susidėvėję nesibaigus naudojimo terminui, keičiami naujais tik Darbdavio sudarytai komisijai pripažinus juos netinkamais, atitinkamai surašius spec. rūbų nurašymo aktą. Nurašyti spec. rūbai sunaikinami.

7.5.        Darbdavys įsipareigoja kartu su Profesine sąjunga kiekvienoje Bendrovėje steigti darbų saugos komitetą. Komitetą kiekvienoje Bendrovėje sudaro po 2 atstovus nuo kiekvienos šalies. Nuostatai tvirtinami šalių susitarimu. Darbdavys organizuoja komiteto narių mokymą pagal šalių suderintą mokymo programą. Komiteto nariams šių pareigų vykdymui suteikiama iki 2 val./mėn., mokant vidutinį darbo užmokestį, išskyrus narius, kuriems šių funkcijų atlikimas yra darbo pareigos. Komiteto posėdžiai privalo būti protokoluojami.

7.6.        Darbdavys įsipareigoja įstatymų nustatyta tvarka atlikti darbo vietų profesinės rizikos vertinimus. Apie numatomus atlikti matavimus Profesinės sąjungos atstovai informuojami prieš 7 kalendorines dienas. Profesinės sąjungos atstovai turi teisę dalyvauti atliekant matavimus. Ginčai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

8.              Personalo mokymas

8.1.        Bendrovės darbuotojų mokymas vyksta šiomis formomis:

8.1.1.             būtinas profesinis ir saugos darbe mokymas;

8.1.2.             tobulinimasis, siekiant karjeros darbe.

8.2.        Siunčiant mokytis pagal 8.1.1. punktą, mokymosi išlaidas apmoka Darbdavys.

8.3.        Darbuotojų atestacijų saugos ir sveikatos klausimais ir kvalifikacinių žinių tikrinimo tvarkas nustato Bendrovės direktorius, jei tokios tvarkos nėra nustatytos LR teisės aktais. Kilus ginčui dėl atestacijos ar kvalifikacinių žinių vertinimo rezultatų, organizuojama pakartotinė atestacija ar žinių patikrinimas. Jei darbuotojas pageidauja, atestacijoje ar žinių patikrinime stebėtojo teisėmis dalyvauja ir atitinkamos profesinės sąjungos atstovas.

9.              Profesinių sąjungų veiklos garantijos

9.1.        Profesinės sąjungos veikia, vadovaujantis LR Profesinių sąjungų įstatymu.

9.2.        Pasirašydamas kolektyvinę sutartį, darbdavys pripažįsta profesinę sąjungą lygiaverčiu partneriu, išreiškiančiu Bendrovės darbuotojų teisėtus interesus, įgyvendinant šią sutartį.

9.3.        Profesinių sąjungų komiteto veiklos tikslams nemokamai leidžiama naudotis gamybos patalpose administracijos nurodytoje vietoje telefonu, kompiuteriu, interneto ryšiais, spausdinimo, kopijavimo aparatais, skelbimų lentomis, esančiais administracijos patalpose ir cechuose.

9.4.        Profesinės sąjungos nario mokestis išskaitomas iš darbuotojo atlyginimo tik esant darbuotojo rašytiniam prašymui. Toks mokestis išskaitomas už kalendorinį mėnesį, kai prašymas buvo pateiktas ir už paskesnius mėnesius bei išskaitomas iki kol darbuotojas raštu neinformuoja Darbdavio kitaip.

9.5.        Profesinės sąjungos komitetas pateikia Darbdaviui atsiskaitomąją sąskaitą, į kurią Darbdavys įsipareigoja pervesti profesinės sąjungos narių mokesčius.

9.6.        Profesinės sąjungos pateikia Darbdavio įgaliotam asmeniui Bendrovės darbuotojų profesinių sąjungų renkamų organų: Profesinės sąjungos Komiteto, Saugos darbe Komiteto, narių sąrašus ir, esant pakeitimams, laiku juos patikslina.

9.7.        Vykstant profesinių sąjungų organizuojamiems seminarams, konferencijoms, bei kitiems renginiams susijusiems su Profesinės sąjungos veikla, profesinės sąjungos komiteto pirmininkas arba kiti profesinės sąjungos komiteto nariai Darbdavių atleidžiami nuo darbo (DK nustatyta tvarka suderinus su darbdaviu), mokant jų vidutinį darbo užmokestį, jei išvykstama ne daugiau kaip 8 dienas per vienus Sutarties galiojimo metus. Profesinių sąjungų derybinių grupių nariams, dalyvaujantiems derybose ruošiant kolektyvines sutartis ar jų vykdymo dokumentus bei sprendžiant iškilusius ginčus, už sugaištą laiką mokamas jų vidutinis darbo užmokestis bei kompensuojamos transporto išlaidos (apmokėjimo pagrindas: derybų protokolas).

9.8.        Esant bet kokiems pasiūlymams ar nesutarimams dėl Sutarties vykdymo, Profesinė Sąjunga ir Darbdavys įsipareigoja konsultuotis ir nagrinėti iškilusias problemas gera valia.

9.9.        Profesinės sąjunga neturi teisės trukdyti Bendrovės darbo piketais ir kt. akcijomis, nukreiptais prieš Darbdavį, jeigu Darbdavys vykdo kolektyvinės sutarties įsipareigojimus.

9.10.     Profesinė sąjunga įsipareigoja neatskleisti jai pateiktos konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims.

9.11.     Profesinė sąjunga pateikdama informaciją tretiems asmenims (įskaitant žiniasklaidą), įsipareigoja veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų.

10.               Priekabiavimas ir bauginimas darbe

10.1.     Bendrovėje laikomasi nuostatos, jog darbuotojai, būdami darbe, neturi patirti priekabiavimo ir bauginimo.

10.2.     Priekabiavimas yra bet koks netinkamas ir nepageidaujamas elgesys, kai elgiamasi neleistinu būdu, siekiant pažeisti asmens orumą arba jis pažeidžiamas tokio elgesio pasekmėje ir sukuriant aplinką, kuri yra grėsminga, priešiška, žeminanti, įžeidžianti arba užgauli.

10.3.     Bauginimas yra priekabiavimo forma, kuri apibūdina grėsmingą ar gąsdinančią darbo aplinką, kurioje žmonių grupė ar atskiras asmuo patiria baimę ir nesaugumo jausmą dėl kitos grupės žmonių ar atskiro asmens neigiamo ar nedraugiško elgesio.

10.4. Darbuotojai, patyrę priekabiavimą ar bauginimą apie tai turi pranešti savo vadovui, arba vadovo vadovui, arba personalo vadovui jiems priimtina forma (žodžiu ar raštu). Tokiu atveju Bendrovė konfidencialiai nagrinės darbuotojo skundą.

10.5. Visi priekabiavimo ir bauginimo atvejai yra vertinami kaip darbo drausmės pažeidimai.

11.   Priedai 

11.1 Priedas Nr.1.1. UAB “Plungės kooperatinė prekyba” - ”Materialinės atsakomybės sutarties sudarymo tvarka”.

11.2. Priedas Nr.1.2. UAB “Vičiūnai ir partneriai” - ”Materialinės atsakomybės sutarties sudarymo tvarka”.

11.3. Priedas Nr.1.3. UAB “Plungės duona” - ”Materialinės atsakomybės sutarties sudarymo tvarka”

11.4. Priedas Nr.1.4. UAB “Baltic food partners” - ”Materialinės atsakomybės sutarties sudarymo tvarka”.

11.5. Priedas Nr.1.5. UAB “Orka foods” - ”Materialinės atsakomybės sutarties sudarymo tvarka”.

11.6. Priedas Nr.2.1. UAB “Plungės kooperatinė prekyba” - ”Darbo apmokėjimo nuostatai”.

11.7. Priedas Nr.2.2. UAB “Vičiūnai ir partneriai” - ”Darbo apmokėjimo nuostatai”.

11.8. Priedas Nr.2.3. UAB “Plungės duona” - ”Darbo apmokėjimo nuostatai”.

11.9. Priedas Nr.2.4. UAB “Baltic food partners” - ”Darbo apmokėjimo nuostatai”.

11.10. Priedas Nr.2.5. UAB “Orka foods” - ”Darbo apmokėjimo nuostatai”.

11.11. Priedas Nr.3.1. UAB “Plungės kooperatinė prekyba” - ”Suminė darbo laiko apskaita, darbų bei padalinių sąrašas”.

11.12. Priedas Nr.3.2. UAB “Vičiūnai ir partneriai” - ”Suminė darbo laiko apskaita, darbų bei padalinių sąrašas”.

11.13. Priedas Nr.3.3. UAB “Plungės duona” - ”Suminė darbo laiko apskaita, darbų bei padalinių sąrašas”.

11.14. Priedas Nr.3.4. UAB “Baltic food partners” - ”Suminė darbo laiko apskaita, darbų bei padalinių sąrašas”.

11.15. Priedas Nr.4.1. UAB “Plungės kooperatinė prekyba” - ”Asmeninių apsaugos priemonių sąrašas”.

11.16. Priedas Nr.4.2. UAB “Vičiūnai ir partneriai” - ”Asmeninių apsaugos priemonių sąrašas”.

11.17. Priedas Nr.4.3. UAB “Plungės duona” - ”Asmeninių apsaugos priemonių sąrašas”.

11.18. Priedas Nr.4.4. UAB “Baltic food partners” - ”Asmeninių apsaugos priemonių sąrašas”.

11.19. Priedas Nr.4.5. UAB “Orka foods” - ”Asmeninių apsaugos priemonių sąrašas”.

11.20. Priedas Nr.5.1.  UAB “Plungės kooperatinė prekyba” - ”Darbo tvarkos taisyklės”.

11.21. Priedas Nr.5.2. UAB “Vičiūnai ir partneriai” -  ”Darbo tvarkos taisyklės”.

11.22. Priedas Nr.5.3. UAB “Plungės duona” - ”Darbo tvarkos taisyklės”.

11.23. Priedas Nr.5.4. UAB “Baltic food partners” - ”Darbo tvarkos taisyklės”.

11.24. Priedas Nr.5.5. UAB “Orka foods” - ”Darbo tvarkos taisyklės”.

11.25. Priedas Nr.6.1.UAB “Plungės kooperatinė prekyba”, UAB “Vičiūnai ir partneriai”,  UAB “Plungės duona”, UAB „Baltic food partners“, UAB „Orka foods“ administracijos pareigūnų sąrašas. 


Data: 2014 03 21

Šalių parašai

UAB „Plungės kooperatinė prekyba“

Generalinis direktorius Algirdas Razma


UAB „Vičiūnai ir partneriai“


Direktorius Mindaugas Pocius


UAB „Baltic food partners“


Direktorius Arvidas Mačiuitis


UAB „Plungės duona“


Direktorius Romualdas Robertas KalvaitisUAB „Orka foods“


Direktorė Jolita Valantinienė


Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos


Vičiūnų grupės įmonių Plungėje profesinės


sąjungos pirmininkė Vilma Kūrienė