Apie musEtika, socialinė atsakomybė ir žmogaus teisės

Kaip viena Europos surimi ir žuvies produktų rinkos lyderių, „Vičiūnų grupė“ yra reikšminga tarptautinio verslo ir visuomenės veikėja. Todėl puikiai suvokiame savo atsakomybę klientams, darbuotojams, partneriams, aplinkai bei visuomenei ir realiai taikome universaliai pripažįstamus socialiai atsakingo verslo principus, apibrėžtus Jungtinių Tautų „Pasauliniame susitarime“.

„Vičiūnų grupė“ kasdienėje savo veikloje vadovaujasi čia nurodytais socialiai atsakingo verslo principais, Etikos, socialinės atsakomybės ir žmogaus teisių politika, Maisto saugos, kokybės ir aplinkosaugos politika, Darbo tvarkos taisyklėmis, Kolektyvine sutartimi. Šie principai ir politikos yra taikomos visose grupei priklausančiose įmonėse ir privalomi visiems darbuotojams.

Vystydami verslą ne tik laikomės aukščiau įvardytas sritis reglamentuojančių teisės aktų, bet ir siekiame būti žingsniu priekyje saugodami darbuotojo interesus, puoselėdami tvarią aplinką ir kovodami su korupcija.

Žmogaus teisės

Bendrovė gerbia ir remia tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo verslo srityje ir savo veikloje užtikrina žmogaus teisių apsaugą.

Netoleruojame jokios fizinės, žodinės ir seksualinės prievartos, grasinimo, priekabiavimų ar bauginimo, šiurkštaus ar žeminamo elgesio. Mūsų įmonėje darbuotojai gerbiami, o jų orumas saugomas.

„Vičiūnų grupės“ įmonių darbuotojams įstatymų nustatyta tvarka užtikrinamos sveikos ir saugios darbo sąlygos, o į jų mokymą  bei kvalifikacijos kėlimą kasmet investuojama apie milijoną eurų.

Draudžiami veiksmai ir elgesys suprantami kaip gąsdinimas, priekabiavimas, agresijos ar muštynių provokavimas, religinių įsitikinimų, nepriimtinų kitiems, propagavimas darbe.

Netoleruojame  jokio žmogų diskriminuojančio elgesio dėl jo rasės, tautybės, lyties, religinių, politinių įsitikinimų, priklausymo organizacijoms, sveikatos ar neįgalumo.

„Vičiūnų grupė“ tvirtai laikosi nuostatos, jog darbe darbuotojai negali patirti jokio priekabiavimo ar bauginimo. Stengiamės užtikrinti malonią darbo aplinką, o visi aukščiau įvardyti atvejai principingai vertinami kaip darbo drausmės pažeidimai.

Darbuotojų teisės

Taikome naujausius personalo valdymo principus, darbuotojus įtraukiame į daugelį procesų ir lygiavertį dialogą su vadovais, tad mūsų veikloje nėra jokių priverstinio ar privalomojo darbo normų bei apraiškų.

Bendrovė gerbia ir pripažįsta darbuotojų teisę savanoriškai jungtis į profesines sąjungas ar asociacijas ir derėtis su darbdaviu.

Kompanija puoselėja darbuotojų interesus ir su jais yra sudariusi Kolektyvinę sutartį, kuria vadovaujasi. Su profesinėmis sąjungomis derinami visi sprendimai, kuriuos pagal įstatymus ir šią kolektyvinę sutartį privalu derinti.

Efektyviai profesinių sąjungų komiteto veiklai gamybos bei administracijos patalpose nurodytoje vietoje siūlome nemokamai naudotis telefonu, kompiuteriu, interneto ryšiu, spausdinimo bei kopijavimo aparatais, skelbimų lentomis.

Užtikrinama saugi ir nekenksminga darbo aplinka, sistemingai vertinami galimi pavojai ir imamasi priemonių jiems šalinti. Darbuotojai periodiškai mokomi darbo saugos, higienos ir sveikatos apsaugos taisyklių.

„Vičiūnų grupė“ – aktyviai remia ir dalyvauja įvairiose socialinėse iniciatyvose, ypač skatinančiose sportą ir sveiką gyvenseną, socialiai pažeidžiamų vaikų užimtumą. Esame aktyvūs nevyriausybinės organizacijos „Mentor Lietuva“ nariai, remiame vaikų iš socialinės rizikos šeimų vasaros stovyklas, rengiame jiems regbio treniruotes. Netoleruojame vaikų išnaudojimo, visi darbuotojai priimami dirbti vadovaujantis teisės aktų numatytais reikalavimais asmens įdarbinimo amžiui. Laikinam darbui priimtiems jaunesniems nei 18 metų darbuotojams užtikrinamos saugios ir sveikos darbo sąlygos, jiems neleidžiama dirbti naktinėse pamainose.

Visiems darbuotojams mokamas darbo užmokestis, atitinkantis jų atliekamą darbą ir kompetenciją. Prieš įdarbinant visi darbuotojai supažindinami su darbo sąlygomis bei darbo užmokesčio sistema.

Darbuotojams užtikrinamas darbo laikas, remiantis įstatymų numatyta tvarka. Viršvalandinis darbas yra savanoriškas ir už jį apmokama pagal reikalavimus, numatytus teisės aktuose.

Visiems darbuotojams besąlygiškai užtikriname teisę naudotis visomis Žmogaus teisių deklaracijoje paskelbtomis teisėmis ir laisvėmis be jokios diskriminacijos dėl rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių įsitikinimų, nacionalinės ar socialinės kilmės, turtinės, gimimo ar kitokios padėties. 

Diskriminacija netoleruojama ir įdarbinimo, darbo užmokesčio, mokymosi, karjeros, darbo santykių nutraukimo ar išėjimo į pensiją klausimais dėl rasės, tautybės, religijos, amžiaus, negalios, šeimyninės padėties, seksualinės orientacijos, narystės profesinėje sąjungoje ar politinių pažiūrų.

Darbuotojui, pranešusiam apie įmonės vidaus tvarkos pažeidimą, nėra ir negali būti taikomos jokios neigiamos pasekmės už pranešimą.

Darbo santykiai su visais darbuotojais grindžiami šalių, kuriose įmonės veikia, teisės aktais ir praktika. Asmeninio tobulėjimo ir karjeros galimybes vienodai užtikrinamos visiems darbuotojams.

Mūsų verslo vystymo strategija remiasi našia veikla ir inovacijomis, kurios neįmanomos be reikšmingų investicijų į technologijas bei žmones. Būtent todėl „Vičiūnų“ įmonių grupės darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją. Siekdami efektyvesnio organizacijos funkcionavimo, veiksmingos verslo plėtros ir gero vidinio mikroklimato, skatiname darbuotojus save pilnai realizuoti ir vystyti gabumus.

Būdami vieni iš Europos surimi ir žuvies produktų rinkos lyderių,  tikrai nepasitenkiname minimaliais reikalavimais ir daugelyje sričių veikiame gerokai virš minimalių teisės aktuose numatytų standartų. Tai galioja ir sprendžiant darbuotojų saugos, tinkamo vertinimo ir atlyginimo klausimus.

Už gerą darbą, pavyzdinį pareigų vykdymą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą bendrovės darbuotojams taikomos skatinimo priemonės.

Darbuotojams, įmonėje išdirbusiems 5, 10, 15, 20, 25 ar 30 metų, taikomas vienkartinis paskatinimas, pažymint jų nepertraukiamą darbą bendrovėje ir indėlį į jos sėkmę.

Vienkartinių paramos sutarčių pagrindu skiriame lėšų darbuotojų profesinėms sąjungoms, darbuotojų socialinių poreikių tenkinimui ir švietimui.

„Vičiūnų grupė“ organizuoja ir remia darbuotojų kultūrinę, sportinę, turistinę veiklą, įvairius šventinius renginius. Jau šeštus metus iš eilės kiekvieną rudenį rengiame „Viči“ olimpiadą, į kurią susirenka apie 500 darbuotojų iš daugelio valstybių, kuriose veikiame. Rengiame keliones bei komandos formavimo užsiėmimus, remiame prasmingą darbuotojų socialinę, sporto ir kitą veiklą.

Aplinkos apsauga

Esame didžiausi planetoje surimi produktų gamintojai, tad gerai suprantame, kad kiekvienas žingsnis ir procesas įmonių grupėje reikšmingai veikia aplinką. Nuolat optimizuojami verslo procesai bei pažangiausios technologijos leidžiančia sumažinti ne tik finansinius, bet ir neįkainojamus aplinkosauginius kaštus.

Žuvį perkame iš neišeikvotų žvejybos plotų ir tas jos rūšis, kurių atsargos gamtoje pakankamos – taip sudarome sąlygas žuvų ekosistemoms toliau gyvuoti. Finansiškai remiame iniciatyvas, skirtas apsaugoti ir atkurti žuvų populiaciją ir nualintus žvejybos plotus. Maksimaliai išnaudojame kiekvieną perdirbamos žuvies gramą ir to paties prašome iš partnerių, su kuriais dirbame. Mūsų žvejybos sistemos atitinka visus vietos, nacionalinius ir tarptautinius įstatymus, taikome lanksčią sistemą, užtikrinančią ekosistemų įvairovę ir leidžiančią reaguoti į besikeičiančią aplinką. Šios pastangos lėmė, jog „Vičiūnų grupės“ gaminama produkcija yra žymima svarbiausiu šioje srityje MSC tvarios žuvininkystės sertifikatu.

Grupės fabrikai gamybai naudoja energiją iš kone visų atsinaujinančių energijos šaltinių – vėjo, saulės, žemės bei kitų.

Naudodami vietos ar kuo arčiau gamyklų esančias žaliavas, sunaudojame mažiau kuro ir sutaupome ne tik finansinių kaštų, bet ir mažiau teršiame aplinką. Prie to reikšmingai prisideda ir pagrindinis grupės logistikos centras Lietuvoje – didžioji dalis Lietuvoje ir Estijoje pagamintos produkcijos sandėliuojama viename sandėlyje. Taip sunaudojame ženkliai mažiau produktų šaldymui reikiamos energijos. Gamyboje naudojame ir vėjo jėgainėse pagamintą elektrą. Tuo tarpu 2013 m. veikti pradėjusi ir energija keturis Plungės fabrikus aprūpinanti moderni biokuro katilinė energijos kaštus sumažinti leido maždaug 40 %.

Nuolat vykdoma taršos, atliekų susidarymo, nenumatytų pavojingų situacijų prevencija ir ieškoma efektyviausių metodų, kaip minimizuoti poveikį aplinkai.

„Vičiūnų grupė“ remia ir vykdo aplinkosaugos projektus, ypatingą dėmesį skirdama gamtinių resursų sunaudojimo mažinimui, periodiškai teikiami duomenys bei informacija apie organizacijos veiklos poveikį aplinkai.

Bendrovė laikosi galiojančių vietos teisės aktų bei standartų, kitų reglamentų, apimančių bendrovės veiklos sritį.

Nuolat stebime ir tobuliname kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą.

Dalyvaudami aplinkosaugos projektuose, vystome partnerystę su vietos bendruomenėmis, mokslo įstaigomis bei suinteresuotomis organizacijomis.

Šios priemonės užtikrina, kad aplinkosaugos sferoje „Vičiūnų grupė“ veikia remdamasi aukštesniais standartais nei minimalūs numatyti teisės aktuose. Taip užtikriname, jog produktai gaminami higieniškomis, sveikomis sąlygomis, o tai vykdant tausojama aplinka.

Kova su korupcija

Prieš 30 metų „Vičiūnų grupė“ gimė kartu su Nepriklausoma Lietuva ir kartu su ja augo. Esame lietuviško kapitalo tarptautinė žuvies ir maisto produktų gamybos kompanija, kuri gerai suvokia, kaip šešėlis, neskaidri veikla ir korupcija kenkia ne tik verslo, bet ir visos Lietuvos ekonomikos plėtrai. Dėl šios priežasties „Vičiūnų grupė“ savo veikloje remiasi sąžiningumo, skaidrumo, atvirumo principais ir netoleruoja jokių korupcijos apraiškų.

Bet kokios kyšininkavimo ir korupcijos formos įmonių grupėje yra netoleruojamos. Įmonės vadovybė viešai išreiškia tvirtą palaikymą kovai su korupcija.

Bendrovė ir jos vadovai įsipareigoja nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų, įskaitant ir antikorupcines normas.

Draudžiamas kyšininkavimas, neoficialus komisinių ar kitokių piniginių išmokų siūlymas ar ėmimas.

Antikorupcinės nuostatos yra taikomos visiems įmonės darbuotojams, atstovams, tarpininkams, tiekėjams, subrangovams.

Bendrovė laikosi etiško verslo principų, be kita ko, tiekėjams užtikrindama laisvos konkurencijos sąlygas.

Veikiame skaidriai ir atsakingai, priimdami sprendimus savo veikloje, kuri gali daryti poveikį visuomenei.

Nuolat stebime realią su antikorupcija susijusią situaciją grupės veiklos sferoje, prireikus apie galimas korupcijos apraiškas pranešame kompetentingoms institucijoms. Periodiškai peržiūrime Etikos kodeksą ir prireikus jį aktualizuojame atsižvelgę į realią situaciją šioje srityje.

Įmonė vysto bendradarbiavimą su partneriais bei suinteresuotomis organizacijomis, kovojančiomis su korupcija, taip prisidėdama prie visuomenės socialinės raidos ir gerovės. Kai kurios „Vičiūnų grupės“ bendrovės priklauso tokioms skaidrų verslą propaguojančioms asociacijoms kaip „Baltoji banga“.

„Vičiūnų“ įmonių grupės vadovybė įsipareigoja laikytis šių socialiai atsakingo verslo principų, skirti reikiamus resursus šioms nuostatoms įgyvendinti ir ragina visus įmonių grupės darbuotojus laikytis socialiai atsakingo verslo principų.