Apie musMaisto saugos, kokybės ir aplinkosaugos politika

„Vičiūnų“ įmonių grupė apima surimi, žuvies, jūrų gėrybių, salotų, miltinių produktų gamybos įmones Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse, taip pat prekybos ir logistikos įmones daugelyje Europos ir Rytų Azijos valstybių. „Vičiūnų“ įmonių grupė prisideda prie ilgalaikio gyvųjų jūros išteklių išsaugojimo ir tausaus naudojimo bei užtikrina pagal aukščiausius tarptautinius standartus prisiimtų reikalavimų vykdymą. Ši politika yra neatsiejama „Vičiūnų“ įmonių grupės vizijos ir vertybių, Etikos ir socialinės atsakomybės bei Skaidrumo politikos dalis. Ji viešai skelbiama ir prieinama darbuotojams, klientams, tiekėjams, verslo partneriams, visuomenei bei kitoms suinteresuotosioms šalims.

Įmonių grupės vadovybė, vertindama ir gerbdama visų suinteresuotųjų šalių poreikius, iškelia šiuos bendruosius veiklos tikslus, pagrįstus gaminių ir teikiamų paslaugų kokybės, maisto saugos, aplinkosaugos bei etiško verslo principais:

  • Siekti maksimalaus klientų poreikių ir lūkesčių tenkinimo, jų pasitikėjimo ir lojalumo, užtikrinant stabilią ir aukštą produktų ir teikiamų paslaugų (gamybos, sandėliavimo ir pristatymo) kokybę, autentiškumą ir atitikimą kliento keliamiems reikalavimams bei teisės aktams.
  • Tobulinti produktus ir paslaugas, diegiant naujas technologijas bei gerąsias praktikas, įgalinančias pateikti klientui saugius aukštos kokybės gaminius. 
  • Įgyvendinti maisto saugos kultūrą visoje maisto tiekimo grandinėje. Tai atliekama didinant darbuotojų informuotumą apie maisto saugos ir higienos svarbą ir maisto saugos pavojus. Taip pat aiškiai nustatant ir informuojant visų sričių darbuotojus apie jų vaidmenį ir atsakomybę bei užtikrinant efektyvią įmonės darbuotojų komunikaciją visose srityse bei lygmenyse, įskaitant komunikaciją apie nukrypimus, gerinimo pasiūlymus ir darbuotojų lūkesčius. 
  • Užtikrinti gaunamų žaliavų ir pakuotės kokybę, saugą ir jų autentiškumą, periodiškai atliekant tiekėjų auditus, vertinant žaliavos ir pakuotės atitikimą reikalavimams, užkertant kelią galimam klastojimui ir falsifikavimui.
  • Savo veikloje taupiai bei efektyviai naudoti aplinkos išteklius, įskaitant biokurą bei „žaliąją“ elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, vykdyti taršos, atliekų susidarymo, galimų pavojingų avarinių situacijų prevenciją, taip siekiant sumažinti galimą poveikį aplinkai ir prisidedant prie klimato kaitos programos bei CO2 emisijos mažinimo tikslų.
  • Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, skatinti jų įsitraukimą į veiklos gerinimą, gabumų realizavimą ir saviraišką, ugdyti jų supratingumą ir atsakomybę už maisto saugą, kokybę bei aplinkosaugą, užtikrinti darbuotojų saugumą bei gerovę, įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos, socialinės atsakomybės ir etikos normas darbo aplinkoje.
  • Užtikrinti teisės aktų, taikomų standartų bei kitų reglamentų, apimančių visas mūsų veiklos sritis, įgyvendinimą.
  • Nuolat tobulinti maisto saugos ir kokybės kultūrą, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą. Gerinti šių sistemų veiksmingumą, analizuojant jų rezultatus ir atsižvelgiant į klientų lūkesčius bei atsiliepimus.

Siekiant užtikrinti tinkamą maisto saugos ir kokybės, etikos ir žmogaus teisių politikos nuostatų įgyvendinimą, taip pat kitų pažeidimų prevenciją, skaidrumą ir pasitikėjimą, Bendrovėje įdiegta Skaidrumo linija telefonu +37052103300 ir el.paštu skaidrumas@vici.eu. Ji skirta konfidencialiai pranešti apie Politikos pažeidimus bei gauti reikiamą su jos vykdymu susijusią informaciją. „Vičiūnų“ įmonių grupės vadovybė  įsipareigoja vykdyti šią maisto saugos, kokybės, aplinkosaugos ir socialiai atsakingo verslo politiką, skirti reikiamus išteklius, būtinus maisto saugos, kokybės ir aplinkosaugos politikos bei jos pagrindu nustatytiems tikslams įgyvendinti bei kviečia visus įmonių grupės darbuotojus sutelkti pastangas siekiant šių bendrų tikslų.