Apie musMAISTO SAUGOS, KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS POLITIKA

Vičiūnų įmonių grupė yra produktų iš surimi, žuvų, jūrų gėrybių, salotų, kiaušinių, mėsos ir miltinių produktų gamintoja, jungianti gamybos įmones Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse bei prekybos įmones daugelyje Europos valstybių. Vičiūnų įmonių grupė prisideda prie ilgalaikio gyvųjų jūros išteklių išsaugojimo ir tausaus naudojimo bei užtikrina tarptautinių standartų prisiimtų reikalavimų vykdymą. Įmonių grupės vadovybė, vertindama ir gerbdama suinteresuotųjų šalių: klientų, darbuotojų, partnerių - poreikius, iškelia šiuos bendruosius veiklos tikslus, pagrįstus gaminių ir teikiamų paslaugų  kokybės,  aplinkosaugos bei socialinės atsakomybės principais:


  • Siekti maksimalaus klientų poreikių ir lūkesčių tenkinimo, jų pasitikėjimo ir lojalumo, užtikrinant stabilią ir aukštą produktų bei teikiamų paslaugų kokybę, autentiškumą, atitikimą keliamiems reikalavimams ir teisės aktams. 
  • Tobulinti produktus bei diegti naujas technologijas, įgalinančias pateikti klientui aukštesnės kokybės gaminius ir efektyviau naudoti išteklius, taip mažinant poveikį aplinkai.
  • Užtikrinti gaunamų žaliavų ir pakuotės kokybę, saugą ir jų autentiškumą, periodiškai atliekant tiekėjų auditus, vertinant žaliavos ir pakuotės atitikimą reikalavimams, užkertant kelią galimam klastojimui ir falsifikavimui.
  • Savo veikloje taupiai naudoti  aplinkos resursus, vykdyti taršos, atliekų susidarymo, nenumatytų pavojingų situacijų prevenciją, siekti jų mažinimo.
  • Laikytis galiojančių teisės aktų ir standartų, kitų reglamentų, apimančių mūsų veiklos sritį.
  • Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, skatinti jų įsitraukimą į veiklos gerinimą,  gabumų realizavimą ir saviraišką, ugdyti jų supratingumą ir atsakomybę už kokybę bei aplinkosaugą, užtikrinti darbuotojų saugumą bei gerovę, įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos, socialinės atsakomybės ir etikos normas darbo aplinkoje. 
  • Siekti veiklos rezultatyvumo, identifikuojant procesų tarpusavio sąveiką ir taikant procesinį požiūrį visoje įmonių grupėje.
  • Nuolat tobulinti maisto saugos ir kokybės kultūrą, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, analizuoti jų rezultatus ir gerinti jų veiksmingumą.
  • Vystyti partnerystę su vietos bendruomenėmis, mokslo įstaigomis bei suinteresuotomis organizacijomis, dalyvaujant visuomeniniuose socialinės partnerystės ir aplinkosaugos projektuose.


Vičiūnų įmonių grupės vadovybė  įsipareigoja vykdyti šią maisto saugos, kokybės, aplinkosaugos  ir socialiai atsakingo verslo politiką, skirti reikiamus išteklius, būtinus maisto saugos, kokybės ir aplinkosaugos politikos ir jos pagrindu nustatytiems tikslams įgyvendinti bei kviečia visus įmonių grupės darbuotojus sutelkti pastangas siekiant bendrų tikslų.