Apie musMAISTO SAUGOS, KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS POLITIKA

Vičiūnų įmonių grupė yra surimi, žuvies, kiaušinių, mėsos ir miltinių produktų gamintoja, jungianti gamybos įmones Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse bei prekybos įmones daugelyje Europos valstybių. Vičiūnų įmonių grupė prisideda prie ilgalaikio gyvųjų jūros išteklių išsaugojimo ir tausaus naudojimo bei užtikrina kitų tarptautinių standartų prisiimtų reikalavimų vykdymą.  Įmonių grupės vadovybė, vertindama ir gerbdama suinteresuotųjų šalių: klientų, darbuotojų, partnerių- poreikius, iškelia šiuos bendruosius veiklos tikslus, pagrįstus gaminių ir paslaugų kokybe, aplinkosaugos bei socialinės atsakomybės principais:

  • Siekti maksimalaus klientų poreikių ir lūkesčių tenkinimo, jų pasitikėjimo ir lojalumo, užtikrinant stabilią ir aukštą produktų ir teikiamų paslaugų kokybę.
  • Tobulinti produktus bei diegti naujas technologijas, įgalinančias pateikti klientui aukštesnės kokybės gaminius ir efektyviau naudoti išteklius, taip mažinant poveikį aplinkai.
  • Siekiant užtikrinti gaunamų žaliavų kokybę, periodiškai atlikti tiekėjų patikrą.
  • Savo veikloje taupiai naudoti  aplinkos resursus, vykdyti taršos, atliekų susidarymo, nenumatytų pavojingų situacijų prevenciją, siekti jų mažinimo.
  • Laikytis galiojančių vietos teisės aktų ir standartų, kitų reglamentų, apimančių mūsų veiklos sritį.
  • Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, skatinti jų gabumų realizavimą ir saviraišką, ugdyti jų supratingumą ir atsakomybę už kokybę bei aplinkosaugą, užtikrinti darbuotojų saugumą bei gerovę, įgyvendinant socialinės atsakomybės ir etikos normas darbo aplinkoje.
  • Siekti veiklos rezultatyvumo, identifikuojant procesų tarpusavio sąveiką ir taikant procesinį požiūrį visoje įmonių grupėje.
  • Prižiūrėti maisto saugos, kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą, nuolat ją tobulinti, analizuoti jos rezultatus ir gerinti jos veiksmingumą.
  • Vystyti partnerystę su vietos bendruomenėmis, mokslo įstaigomis bei suinteresuotomis organizacijomis, dalyvaujant visuomeniniuose socialinės partnerystės ir aplinkosaugos projektuose.

Vičiūnų įmonių grupės vadovybė  įsipareigoja vykdyti šią maisto saugos, kokybės ir aplinkosaugos  ir socialiai atsakingo verslo politiką, skirti reikiamus išteklius, būtinus maisto saugos, kokybės ir aplinkosaugos politikos ir jos pagrindu nustatytiems tikslams įgyvendinti bei kviečia visus įmonių grupės darbuotojus sutelkti pastangas siekiant bendrų tikslų.