Tvarumas / Tvarumo politikosAplinkosaugos politika

„Vičiūnų“ įmonių grupė apima surimi, žuvies, jūros gėrybių, salotų, miltinių produktų gamybos įmones Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse, taip pat prekybos ir logistikos įmones daugelyje Europos ir Rytų Azijos valstybių. „Vičiūnų“ įmonių grupė prisideda prie ilgalaikio gyvųjų jūros išteklių išsaugojimo ir tausaus naudojimo bei užtikrina pagal aukščiausius tarptautinius standartus prisiimtų reikalavimų vykdymą. Ši politika yra neatsiejama „Vičiūnų“ įmonių grupės vizijos ir vertybių, Maisto saugos ir kokybės, Darbuotojų saugos ir sveikatos, žmogaus teisių ir socialinės atsakomybės, Skaidrumo ir verslo etikos politikos dalis. Ji viešai skelbiama ir prieinama darbuotojams, klientams, tiekėjams, verslo partneriams, visuomenei bei kitoms suinteresuotosioms šalims.

Įmonių grupės vadovybė, vertindama ir gerbdama visų suinteresuotųjų šalių poreikius bei prisidėdama prie klimato kaitos programos bei CO2 pėdsako mažinimo tikslų, savo veikloje vadovaujasi šiais aplinkosaugos principais:

 Vartotojų sauga ir sveikata

·      Užtikrinti vartotojų saugą ir sveikatą, gaminant ir rinkai tiekiant produktus ir paslaugas, atitinkančias aukščiausius pasaulinius maisto saugos, kokybės ir aplinkosaugos standartų reikalavimus.

·      Visoje savo veiklos grandinėje naudoti pažangias aplinką tausojančias technologijas, žaliavas, produktus ir paslaugas.

·      Užtikrinti teisės aktų, reglamentų, taikomų standartų reikalavimų, nacionalinių ir tarptautinių susitarimų maisto saugos, aplinkosaugos bei klimato kaitos mažinimo srityje, įgyvendinimą.

Gyvųjų gamtos išteklių išsaugojimas

·      Skatinti atsakingą vartojimą bei prisidėti prie gyvųjų gamtos išteklių išsaugojimo iniciatyvų, įskaitant, bet neapsiribojant MSC, ASC, EKO, Global GAP, perkant sertifikuotas žaliavas bei sertifikuojant savo gaminamus produktus, taip užtikrinant atsakingą gyvųjų išteklių naudojimą visoje tiekimo grandinėje nuo  tiekėjo iki galutinio vartotojo.

Aplinkos ir energetinių išteklių naudojimas

·      Savo veikloje taupiai bei efektyviai naudoti elektros energijos, vandens, dujų ir kitus išteklius, įskaitant „žaliąją“ elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

·      Vykdyti sunaudojamų resursų ir veiklos sukeliamo poveikio aplinkai stebėseną,  siekti jo mažinimo.

Cheminių medžiagų naudojimas ir galimų incidentų prevencija

·      Užtikrinti teisingą ir efektyvų cheminių medžiagų naudojimą, ieškoti alternatyvių, aplinką tausojančių cheminių priemonių.  

·      Vykdyti galimų pavojingų avarinių situacijų ir taršos prevenciją, siekiant užkirsti kelią neigiamam aplinkos poveikiui.

Maisto švaistymo ir atliekų poveikio aplinkai mažinimas

·      Prisidėti prie maisto produktų švaistymo mažinimo tikslų įgyvendinimo, siekti, kad besibaigiant vartojimo terminui saugūs vartoti produktai nebūtų utilizuojami, bet ieškoma būdų saugiam ir atsakingam jų realizavimui.

·      Įgyvendinti gaminamų produktų pakuočių optimizavimą, nuolat ieškoti naujų, pažangių ir aplinką tausojančių pakavimo galimybių. 

·      Kontroliuoti žaliavų ir pakuočių atliekų susidarymą gamybos metu bei siekti jo mažinimo, užtikrinti  teisingą  jų rūšiavimą.

Darbuotojų informuotumas ir įsitraukimas

·      Didinti darbuotojų informuotumą bei jų sąmoningumą apie aplinkosaugą bei klimato kaitą, ugdyti jų supratingumą ir atsakomybę už poveikį aplinkai.

Bendradarbiavimas ir verslo partnerių įtraukimas

·      Bendradarbiauti ir keistis informacija aplinkos apsaugos klausimais su verslo partneriais, valstybės institucijomis ir kitais suinteresuotais asmenimis bei įstaigomis.

·      Siekti bendradarbiavimo tik su patikimais tiekėjais, kurie savo veikloje yra įsipareigoję laikytis aplinkosaugos teisės aktų ir prisideda  prie aplinkos poveikio bei klimato kaitos mažinimo tikslų.

Aplinkosaugos sistemos tobulinimas ir SBTi tikslai

·      Nuolat tobulinti aplinkos apsaugos sistemos veiksmingumą, analizuojant jos rezultatus, atsižvelgiant į  suinteresuotųjų šalių lūkesčius bei numatant aplinkos poveikio ir klimato kaitos mažinimo priemones.

·      Nustatyti moksliniais tyrimais pagrįstus klimato kaitos mažinimo tikslus (SBTI) iki 2026 metų. 

POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS, PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

„Vičiūnų“ įmonių grupės vadovybė  įsipareigoja vykdyti šią aplinkosaugos politiką, skirti reikiamus išteklius, būtinus  aplinkosaugos politikos bei jos pagrindu nustatytiems tikslams įgyvendinti bei kviečia visus įmonių grupės darbuotojus sutelkti pastangas siekiant šių bendrų tikslų.

Nuolat stebime, kaip laikomasi šių Politikos principų ir įgyvendiname konkrečias stebėsenos ir kontrolės  sistemas. Dėl pastebėtų pažeidimų kreipiamasi į tiesioginį vadovą arba bendrovės paskirtąjį atsakingąjį asmenį. Siekiant užtikrinti tinkamą Politikos nuostatų įgyvendinimą, pažeidimų prevenciją, skaidrumą ir pasitikėjimą, Bendrovėje įdiegta Skaidrumo linija telefonu +37052103300 ir el.paštu skaidrumas@vici.eu, skirta konfidencialiai pranešti apie Politikos pažeidimus bei gauti reikiamą su jos vykdymu susijusią informaciją.

Bendrovė garantuoja apie pažeidimus informuojančių asmenų konfidencialumą bei imasi visų priemonių, kad apie Politikos pažeidimus pranešantys asmenys būtų apsaugoti nuo bet kokių galimų neigiamų pasekmių.

 

Nature