Tvarumas / Tvarumo politikosMaisto saugos ir kokybės politika

„Vičiūnų“ įmonių grupė apima surimi, žuvies, jūros gėrybių, salotų, miltinių produktų gamybos įmones Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse, taip pat prekybos ir logistikos įmones daugelyje Europos ir Rytų Azijos valstybių. „Vičiūnų“ įmonių grupė prisideda prie ilgalaikio gyvųjų jūros išteklių išsaugojimo ir tausaus naudojimo bei užtikrina pagal aukščiausius tarptautinius standartus prisiimtų reikalavimų vykdymą. Ši politika yra neatsiejama „Vičiūnų“ įmonių grupės vizijos ir vertybių, Darbuotojų saugos ir sveikatos, žmogaus teisių ir socialinės atsakomybės, Aplinkosaugos bei Skaidrumo ir verslo etikos politikos dalis. Ji viešai skelbiama ir prieinama darbuotojams, klientams, tiekėjams, verslo partneriams, visuomenei bei kitoms suinteresuotosioms šalims.

Įmonių grupės vadovybė, vertindama ir gerbdama visų suinteresuotųjų šalių poreikius savo veikloje remiasi gaminių ir teikiamų paslaugų kokybės, maisto saugos bei etiško verslo principais:

Produktų ir paslaugų kokybė

·      Siekti maksimalaus klientų poreikių ir lūkesčių tenkinimo, jų pasitikėjimo ir lojalumo, užtikrinant stabilią ir aukštą produktų bei teikiamų paslaugų (gamybos, sandėliavimo ir pristatymo) kokybę, autentiškumą ir atitikimą  teisės aktų  bei kliento keliamiems reikalavimams.

·      Tobulinti produktus ir paslaugas, diegiant naujas technologijas bei gerąsias praktikas, įgalinančias tiekti klientui  saugius aukštos kokybės gaminius.

·      Užtikrinti teisės aktų, taikomų standartų bei kitų reglamentų, apimančių visas mūsų veiklos sritis, įgyvendinimą.

Gaunamų žaliavų ir pakuočių kokybė ir autentiškumas

·             Užtikrinti gaunamų žaliavų ir pakuotės kokybę, saugą, klastojimo ir falsifikavimo prevenciją, nuolat vertinant žaliavos ir pakuotės  atitikimą reikalavimams ir jų autentiškumą bei atliekant periodinius tiekėjų auditus.

Maisto saugos ir kokybės kultūra

·        Įgyvendinti maisto saugos ir kokybės kultūrą visoje maisto tiekimo grandinėje, didinant darbuotojų informuotumą apie maisto saugos ir higienos svarbą bei maisto saugos pavojus. Nustatyti ir informuoti visų sričių darbuotojus apie jų vaidmenį ir atsakomybę už maisto saugą ir kokybę bei užtikrinti efektyvią įmonės darbuotojų komunikaciją visose srityse bei lygmenyse, įskaitant komunikaciją apie nukrypimus, gerinimo pasiūlymus ir darbuotojų lūkesčius.

Darbuotojų kompetencija ir  mokymai

·        Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, skatinti jų įsitraukimą į veiklos gerinimą, gabumų realizavimą ir saviraišką, ugdyti jų supratingumą ir atsakomybę už maisto saugą ir kokybę, užtikrinti darbuotojų saugumą bei gerovę, įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos, socialinės atsakomybės ir etikos normas darbo aplinkoje.

Priežiūra ir nuolatinis gerinimas

·        Nuolat tobulinti maisto saugos ir kokybės kultūrą, maisto saugos vadybos sistemą. Gerinti jos veiksmingumą, analizuojant rezultatus ir atsižvelgiant į klientų lūkesčius bei atsiliepimus.

 

POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS, PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

„Vičiūnų“ įmonių grupės vadovybė įsipareigoja vykdyti šią maisto saugos ir kokybės politiką, skirti reikiamus išteklius, būtinus nustatytiems tikslams įgyvendinti bei kviečia visus įmonių grupės darbuotojus sutelkti pastangas siekiant šių bendrų tikslų.

Nuolat stebime, kaip laikomasi šių Politikos principų ir įgyvendiname konkrečias stebėsenos ir kontrolės  sistemas. Dėl pastebėtų pažeidimų kreipiamasi į tiesioginį vadovą arba bendrovės paskirtąjį atsakingąjį asmenį. Siekiant užtikrinti tinkamą Politikos nuostatų įgyvendinimą, pažeidimų prevenciją, skaidrumą ir pasitikėjimą, Bendrovėje įdiegta Skaidrumo linija telefonu +37052103300 ir el.paštu skaidrumas@vici.eu , skirta konfidencialiai pranešti apie Politikos pažeidimus bei gauti reikiamą su jos vykdymu susijusią informaciją.

Bendrovė garantuoja apie pažeidimus informuojančių asmenų konfidencialumą bei imasi visų priemonių, kad apie Politikos pažeidimus pranešantys asmenys būtų apsaugoti nuo bet kokių galimų neigiamų pasekmių.

Nature