Apie musSkaidrumo politika

KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA

„Vičiūnų“ įmonių grupė, būdama reikšminga Lietuvos, tarptautinio verslo ir visuomenės dalimi bei suvokdama savo atsakomybę klientams, tiekėjams, darbuotojams ir visuomenei įsipareigoja laikytis jos veiklą reglamentuojančių nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų reikalavimų,  aukščiausios verslo etikos normų, skaidraus verslo principų bei korupcijos prevencijos politikos.

Ši Korupcijos prevencijos politika yra neatsiejama „Vičiūnų grupės“ vizijos ir vertybių, Maisto saugos kokybės ir aplinkosaugos, Etikos ir socialinės atsakomybės dalis ir yra taikoma visiems darbuotojams su „Vičiūnų“ įmonių grupe tiesiogiai ir netiesiogiai susijusiose įmonėse. Ji viešai skelbiama ir prieinama mūsų klientams, tiekėjams, verslo partneriams, visuomenei bei kitoms suinteresuotosioms šalims.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

Siekdami užkirsti kelią bet kokioms galimoms korupcijos apraiškoms, savo veikloje įsipareigojame laikytis šių skaidraus ir etiško verslo principų:

   ·        Teisės aktų nuostatų bei elgesio normų laikymasis

Vykdydami veiklą, laikomės nacionalinių ir tarptautinių įstatymų bei kitų taikomų teisės aktų, įskaitant Korupcijos prevenciją. Situacijose, kai ši Politika, įstatymai ar kiti teisės aktai nenustato atitinkamų elgesio normų, elgiamės taip, kad mūsų veiksmai atitiktų visuomenėje priimtas sąžiningo ir etiško elgesio nuostatas.

  ·        Verslo apskaitos skaidrumas ir informacijos viešumas

Užtikriname, kad mūsų veikla ir tikslai yra skaidrūs ir aiškiai deklaruojami. Informaciją apie bendrovės veiklą atskleidžiame vadovaudamiesi šalies teisės aktų nustatytais reikalavimais bei užtikrindami konfidencialios informaacijos atskleidimo ir visų suinteresuotų grupių interesų apsaugą. Bendrovės verslo apskaita yra tiksli, visos ūkines operacijos atspindėtos teisingai, griežtai laikomės visų taikytinų teisės aktų ir verslo apskaitos standartų.

  ·        Prekybos poveikiu ir kyšininkavimo draudimas

Bendrovės veikloje griežtai draudžiame bet kokias Prekybos poveikiu ir kyšininkavimo formas, nesiūlome ir neteikiame kyšio, taip pat jų neprašome ir nepriimame.

Nustačius Prekybos poveikiu požymių ar gavus prašymą duoti arba pasiūlymą priimti Kyšį, informuojamas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją bendrovėje ir teisėsaugos institucijos.

  ·        Interesų konflikto vengimas

Vengiame ir netoleruojame situacijų, kai gali atsirasti darbuotojo atsakomybės Bendrovės atžvilgiu ir jo asmeninių interesų konfliktas. Darbuotojas privalo vengti bet kokių aplinkybių, kurioms esant galėtų būti padaryta žala Bendrovės reputacijai ar kitiems materialiems bei nematerialiems jos interesams. Verslo sandoriai sudaromi taip, kad kaip galima geriausiai atitiktų Bendrovės interesus.

  ·        Nepotizmo netoleravimas

Bendrovė neproteguoja šeimos narių, giminaičių, draugų bei kitų susijusių asmenų tiesioginio pavaldumo ir kontrolės santykiuose. Darbuotojai yra atrenkami sąžiningai, vertinant jų kompetenciją ir pasiekimus, o tos pačios funkcijos darbuotojų darbo sąlygos ir atlygis yra palyginami ir atitinka jų atliekamą darbą ir kompetenciją.

  ·        Skaidri dovanų politika

Siekdami išvengti bet kokių nesusipratimų ar dviprasmiškų situacijų, aiškiai pasisakome, kad neteikiame ir nepriimame jokių dovanų, kurios galėtų būti suprastos kaip skatinimas ar atlyginimas už sprendimą, palankumo ar išskirtinio vertinimo siekimas bet kokiose su bendrove susijusiose veiklose.

 ·        Paramos teikimas

Bendrovė netoleruoja paramos teikimo, kuris gali būti suprastas kaip kyšininkavimas ar prekybos poveikiu priemonė.

  ·        Skaidrūs pirkimai

Visi bendrovės pirkimai vykdomi skaidriai, tiekėjams užtikriname laisvas konkurencines sąlygas. Tiekėjai, jų produktai ir paslaugos, atrenkami tik pagal vidaus tvarkose nustatytus kriterijus, o bet kokios kyšininkavimo ir korupcijos formos yra netoleruojamos.

POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS, PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

„Vičiūnų“ įmonių grupės vadovybė įsipareigoja skirti reikiamus resursus šioms Korupcijos prevencijos politikos nuostatoms įgyvendinti ir įsipareigoja laikytis šių skaidraus verslo principų bei nuolat prižiūrėti, kad šių įsipareigojimų būtų laikomasi kasdienėje „Vičiūnų“ įmonių grupės veikloje.

Bendrovės  vadovybė ir  struktūrinių padalinių vadovai savo elgesiu formuoja Politikoje numatytus elgesio standartus, užtikrina, kad jų atsakomybei priskirtose srityse veikla būtų vykdoma tinkamai įgyvendinant šios Politikos nuostatas. Bendrovės struktūrinių padalinių vadovai yra atsakingi, kad su Politika ir ją įgyvendinančiais bendrovės vidaus dokumentais būtų tinkamai ir pasirašytinai supažindinti pavaldūs darbuotojai ir kiti atskaitingi asmenys.  

Nuolat stebime, kaip laikomasi šių Politikos principų ir įgyvendiname konkrečias stebėsenos ir kontrolės  programas. Dėl pastebėtų pažeidimų kreipiamasi į tiesioginį vadovą arba bendrovės paskirtąjį atsakingąjį asmenį. Taip pat, siekiant užtikrinti tinkamą Politikos nuostatų įgyvendinimą, pažeidimų prevenciją, skaidrumą ir pasitikėjimą, Bendrovėje įdiegta Skaidrumo linija telefonu +37052103300 ir el.paštu   skaidrumas@vici.euskirta pranešti apie Politikos pažeidimus bei gauti reikiamą su jos vykdymu susijusią informaciją.

Bendrovė garantuoja apie pažeidimus informuojančių asmenų konfidencialumą bei imasi visų priemonių, kad apie Politikos pažeidimus pranešantys asmenys būtų apsaugoti nuo bet kokių galimų neigiamų pasekmių. 

Užtikriname, kad visi galimi Politikos pažeidimai bus tinkamai išnagrinėti, įvertinti ir priimti sprendimai. Nustačius Politikos nuostatų neatitinkančius ar Korupcijos požymių turinčius veiksmus, gali būti taikomos drausminamosios priemonės, įskaitant darbo santykių nutraukimą.

Mes siekiame, kad Bendrovės veikloje šių Politikos reikalavimų laikytųsi visi jos tiekėjai, rangovai, subrangovai, paslaugų teikėjai, vartotojai, konsultantai, tarpininkai, paramos gavėjai, bendrovės vardu veikiantys asmenys ir kiti verslo partneriai.